Chengdu Subway Maps

Click the map to enlarge it.
Chengdu Subway Map
Chengdu subway map

    Introduction to Chengdu Subway
      Line 1: Shengxian Lake – Guangdu
      Line 2: Xipu – Longquanyi

Chengdu Subway Planning Map
Chengdu metro planning map

Back: Chengdu Map