Home / China Map / Provinces & Cities
Map of China Provinces & Cities

China has 34 provincial-level administrative units: 23 provinces, 4 municipalities (Beijing, Tianjin, Shanghai, Chongqing), 5 autonomous regions (Guangxi, Inner Mongolia, Tibet, Ningxia, Xinjiang) and 2 special administrative regions (Hong Kong, Macau).

Map of China Provinces and Cities

Maps of Provinces