Staff Trainning: Guizhou & Zhangjiajie

Zhangjiajie Scenic Area, Hunan - Staff training in 2007

  • Zhangjiajie Scenic Area, Hunan - Staff training in 2007
  • Fenghuang (Phoenix City) in Hunan - Staff training in 2007
  • Our staff in a Miao village in Kaili, Guizhou - Staff training in 2007
  • Zhangjiajie Scenic Area – Staff training in 2007
  • Zhangjiajie Scenic Area – Staff training in 2007
1 of 5 photos
- Last modified on Sep. 10, 2017 -