Home / Tours / Yangtze Cruise / Ships / Cruise Calendar /
Online Enquiry

Yangtze Cruise Calendar 2018

Remark: CQ=Chongqing; YC=Yichang; SH=Shanghai; 5*=5 star
Downstream
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
Century Sun 5*
CQ-YC $369
6
7
8
9
10
11
12
Century Sun 5*
CQ-YC $369
13
14
15
16
17
18
19
Century Sun 5*
CQ-YC $369
20
21
22
23
24
25
26
Century Sun 5*
CQ-YC $369
27
28
29
30
31
     
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       
1
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $339
2
Century Sun 5*
CQ-YC $369
3
4
5
6
7
8
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $339
9
10
11
12
13
14
15
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $339
16
Century Sun 5*
CQ-YC $369
17
18
19
20
21
22
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $339
23
Century Sun 5*
CQ-YC $369
24
25
26
27
28
     
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       
1
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
2
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
3
4
5
6
7
8
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
9
Century Sun 5*
CQ-YC $369
10
Century Legend 5*
CQ-YC $469
11
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
12
13
Gold 3 5*
CQ-YC $379
14
15
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
16
Century Sun 5*
CQ-YC $369
Victoria Grace 4*
CQ-YC $339
17
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $339
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
18
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $339
19
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $339
20
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Victoria Anna 5*
CQ-YC $339
21
Gold 6 5*
CQ-YC $379
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $339
22
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $999
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
23
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $339
24
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $339
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
25
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $339
26
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $339
27
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $339
Victoria Anna 5*
CQ-YC $339
28
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $339
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $339
29
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
30
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $339
31
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $339
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
2
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
3
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $339
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
4
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $339
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $369
5
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
6
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $369
7
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
8
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
9
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
10
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $339
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
11
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $339
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $369
12
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1409
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
13
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $369
14
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
15
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
16
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
17
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $339
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
18
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $339
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $369
19
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1409
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
20
Gold 5 5*
CQ-YC $379
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $369
21
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
22
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
23
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
24
Gold 3 5*
CQ-YC $379
President No.6 5*
CQ-YC $339
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
25
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $339
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $369
26
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1409
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
27
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $369
28
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
29
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
30
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
         
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
2
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $369
3
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1409
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
4
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $369
5
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $339
6
Century Diamond 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
7
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
8
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
9
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $369
10
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1409
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
Yangtze 2 5*
CQ-YC $369
11
Gold 5 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $369
12
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $339
13
Century Diamond 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
14
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
15
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
16
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $369
17
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1409
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
Yangtze 2 5*
CQ-YC $369
18
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $369
19
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $339
20
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
21
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
22
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
23
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $369
24
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1409
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
Yangtze 2 5*
CQ-YC $369
25
Gold 5 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $369
26
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $369
Yangtze 1 5*
CQ-YC $339
27
Century Diamond 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $369
28
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $369
29
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $369
30
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $369
31
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1409
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $369
Yangtze 2 5*
CQ-YC $369
   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         
1
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $339
2
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $339
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
3
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $339
4
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $339
5
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $339
Victoria Anna 5*
CQ-YC $339
6
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $339
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $339
7
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $999
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
8
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $339
9
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $339
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
10
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $339
11
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $339
12
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $339
Victoria Anna 5*
CQ-YC $339
13
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $339
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $339
14
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $999
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
15
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $339
16
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $339
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
17
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $339
18
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $339
19
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $339
Victoria Anna 5*
CQ-YC $339
20
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $339
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $339
21
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $999
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
22
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $339
23
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $339
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
24
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $339
25
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $339
26
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $339
Victoria Anna 5*
CQ-YC $339
27
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $339
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $339
28
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $999
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
29
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $339
30
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $339
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $339
2
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $339
3
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $339
Victoria Anna 5*
CQ-YC $339
4
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $339
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $339
5
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $999
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
6
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $339
7
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $339
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
8
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $339
9
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $339
10
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $339
Victoria Anna 5*
CQ-YC $339
11
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $339
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $339
12
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $999
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
13
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $339
14
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $339
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
15
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $339
16
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $339
17
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $339
Victoria Anna 5*
CQ-YC $339
18
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $339
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $339
19
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $999
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
20
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $339
21
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $339
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
22
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $339
23
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $339
24
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $339
Victoria Anna 5*
CQ-YC $339
25
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $339
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $339
26
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $999
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
27
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $339
28
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $339
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
29
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $339
30
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $339
31
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $339
Victoria Anna 5*
CQ-YC $339
       
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $339
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $339
2
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $999
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
3
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $339
4
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $339
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
5
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $339
6
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $339
7
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $339
Victoria Anna 5*
CQ-YC $339
8
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $339
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $339
9
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $999
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
10
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $339
11
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $339
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
12
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $339
13
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $339
14
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $339
Victoria Anna 5*
CQ-YC $339
15
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $339
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $339
16
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $999
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
17
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $339
18
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $339
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
19
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $339
20
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $339
21
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $339
Victoria Anna 5*
CQ-YC $339
22
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $339
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $339
23
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $999
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
24
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $339
25
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $339
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
26
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $339
27
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $339
28
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
President No.6 5*
CQ-YC $339
Victoria Anna 5*
CQ-YC $339
29
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $339
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $339
30
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $999
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
31
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $339
 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           
1
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $399
Yangtze 1 5*
CQ-YC $339
2
Century Diamond 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $399
3
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $399
4
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $399
5
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
6
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1409
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $399
Yangtze 2 5*
CQ-YC $369
7
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $399
8
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $399
Yangtze 1 5*
CQ-YC $339
9
Century Diamond 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $399
10
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $399
11
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $399
12
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
13
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1409
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $399
Yangtze 2 5*
CQ-YC $369
14
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $399
15
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $399
Yangtze 1 5*
CQ-YC $339
16
Century Diamond 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $399
17
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $399
18
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $399
19
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
20
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1409
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $399
Yangtze 2 5*
CQ-YC $369
21
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $399
22
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $399
Yangtze 1 5*
CQ-YC $339
23
Century Diamond 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $399
24
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $399
25
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $399
26
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
27
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1409
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $399
Yangtze 2 5*
CQ-YC $369
28
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $399
29
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $399
Yangtze 1 5*
CQ-YC $339
30
Century Diamond 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $399
           
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $399
2
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $399
3
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
4
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1409
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $399
Yangtze 2 5*
CQ-YC $369
5
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $399
6
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $399
Yangtze 1 5*
CQ-YC $339
7
Century Diamond 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $399
8
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $399
9
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $399
10
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
11
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1409
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $399
Yangtze 2 5*
CQ-YC $369
12
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $399
13
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $399
Yangtze 1 5*
CQ-YC $339
14
Century Diamond 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $399
15
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $399
16
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $399
17
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
18
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1409
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $399
Yangtze 2 5*
CQ-YC $369
19
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $399
20
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $399
Yangtze 1 5*
CQ-YC $339
21
22
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $399
23
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $399
24
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
25
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1409
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $399
Yangtze 2 5*
CQ-YC $369
26
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $419
President No.8 5*
CQ-YC $399
Victoria Grace 4*
CQ-YC $399
27
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $399
Yangtze 1 5*
CQ-YC $339
28
Century Diamond 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $399
29
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $399
30
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $399
Victoria Anna 5*
CQ-YC $399
31
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $399
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
     
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       
1
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1409
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
2
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $339
3
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $339
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
4
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $339
5
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $339
6
Gold 3 5*
CQ-YC $379
President No.6 5*
CQ-YC $339
Victoria Anna 5*
CQ-YC $339
7
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $339
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $339
8
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
9
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $339
10
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $339
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
11
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $339
12
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $339
13
Gold 3 5*
CQ-YC $379
President No.6 5*
CQ-YC $339
Victoria Anna 5*
CQ-YC $339
14
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $339
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $339
15
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
16
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $339
17
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $339
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
18
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $339
19
Gold 1 5*
CQ-YC $379
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $339
20
Gold 3 5*
CQ-YC $379
President No.6 5*
CQ-YC $339
Victoria Anna 5*
CQ-YC $339
21
Gold 6 5*
CQ-YC $379
President No.7 5*
CQ-YC $339
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $339
22
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1409
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
Yangtze 2 5*
CQ-YC $339
23
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $339
Victoria Grace 4*
CQ-YC $339
24
Gold 2 5*
CQ-YC $379
Century Legend 5*
CQ-YC $469
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $339
Yangtze 1 5*
CQ-YC $309
25
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $339
26
Gold 1 5*
CQ-YC $379
27
Gold 3 5*
CQ-YC $379
Century Paragon 5*
CQ-YC $469
28
Gold 6 5*
CQ-YC $379
29
Gold 7 5*
CQ-YC $379
30
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           
1
Gold 2 5*
CQ-YC $379
2
3
Gold 1 5*
CQ-YC $379
4
Gold 3 5*
CQ-YC $379
5
Gold 6 5*
CQ-YC $379
6
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
7
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
8
Gold 2 5*
CQ-YC $379
9
10
Gold 1 5*
CQ-YC $379
11
Gold 3 5*
CQ-YC $379
12
Gold 6 5*
CQ-YC $379
13
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
14
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
15
Gold 2 5*
CQ-YC $379
16
17
18
19
Gold 6 5*
CQ-YC $379
20
Gold 7 5*
CQ-YC $379
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
21
Gold 5 5*
CQ-YC $379
Century Sun 5*
CQ-YC $369
22
23
24
25
26
Gold 6 5*
CQ-YC $379
27
Victoria Selina 5*
CQ-YC $339
28
Century Sun 5*
CQ-YC $369
29
30
31
         
Upstream
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
Century Sun 5*
YC-CQ $369
2
3
4
5
6
7
8
Century Sun 5*
YC-CQ $369
9
10
11
12
13
14
15
Century Sun 5*
YC-CQ $369
16
17
18
19
20
21
22
Century Sun 5*
YC-CQ $369
23
24
25
26
27
28
29
Century Sun 5*
YC-CQ $369
30
31
     
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       
1
2
3
4
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
5
Century Sun 5*
YC-CQ $369
6
7
8
9
10
11
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
12
13
14
15
16
17
18
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
19
Century Sun 5*
YC-CQ $369
20
21
22
23
24
25
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
26
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
27
28
     
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       
1
2
3
4
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
5
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
6
7
8
9
10
11
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
12
Century Sun 5*
YC-CQ $369
13
Century Legend 5*
YC-CQ $469
14
15
16
Gold 3 5*
YC-CQ $379
17
18
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $999
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
19
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $339
Victoria Grace 4*
YC-CQ $339
20
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $339
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
21
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $339
22
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
23
Gold 3 5*
YC-CQ $379
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $339
24
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $339
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $339
25
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $999
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
26
Gold 5 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $339
Victoria Grace 4*
YC-CQ $339
27
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $339
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
28
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $339
29
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
30
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $339
31
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $339
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $339
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
2
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $339
Victoria Grace 4*
YC-CQ $369
3
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
4
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
5
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
6
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
7
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $339
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $369
8
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
9
Gold 5 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $339
Victoria Grace 4*
YC-CQ $369
10
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
11
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
12
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
13
Gold 3 5*
YC-CQ $379
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
14
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $339
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $369
15
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1409
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
16
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $369
Victoria Grace 4*
YC-CQ $369
17
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
18
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
19
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
20
Gold 3 5*
YC-CQ $379
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
21
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $339
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $369
22
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1409
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
23
Gold 5 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $339
Victoria Grace 4*
YC-CQ $369
24
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
25
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
26
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
27
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
28
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $339
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $369
29
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1409
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
30
Gold 5 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $339
Victoria Grace 4*
YC-CQ $369
         
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $339
2
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
3
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
4
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
5
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $369
6
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1409
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
Yangtze 2 5*
YC-CQ $369
7
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $369
8
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $339
9
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
10
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
11
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
12
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $369
13
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1409
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
Yangtze 2 5*
YC-CQ $369
14
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $369
15
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $339
16
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
17
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
18
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
19
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $369
20
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1409
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
Yangtze 2 5*
YC-CQ $369
21
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $369
22
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $339
23
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
24
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
25
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $369
26
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $369
27
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1409
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $369
Yangtze 2 5*
YC-CQ $369
28
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $369
29
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $369
Yangtze 1 5*
YC-CQ $339
30
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $369
31
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $369
   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         
1
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $339
2
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $339
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $339
3
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $999
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
4
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $339
Victoria Grace 4*
YC-CQ $339
5
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $339
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
6
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $339
7
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
8
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $339
9
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $339
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $339
10
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $999
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
11
Gold 5 5*
YC-CQ $379
President No.8 5*
YC-CQ $339
Victoria Grace 4*
YC-CQ $339
12
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $339
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
13
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $339
14
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
15
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $339
16
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $339
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $339
17
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $999
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
18
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $339
Victoria Grace 4*
YC-CQ $339
19
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $339
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
20
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $339
21
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
22
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $339
23
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $339
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $339
24
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $999
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
25
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $339
Victoria Grace 4*
YC-CQ $339
26
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $339
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
27
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $339
28
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
29
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $339
30
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $339
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $339
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $999
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
2
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $339
Victoria Grace 4*
YC-CQ $339
3
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $339
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
4
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $339
5
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
6
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $339
7
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $339
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $339
8
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $999
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
9
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $339
Victoria Grace 4*
YC-CQ $339
10
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $339
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
11
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $339
12
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
13
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $339
14
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $339
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $339
15
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $999
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
16
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $339
Victoria Grace 4*
YC-CQ $339
17
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $339
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
18
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $339
19
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
20
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $339
21
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $339
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $339
22
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $999
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
23
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $339
Victoria Grace 4*
YC-CQ $339
24
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $339
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
25
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $339
26
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
27
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $339
28
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $339
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $339
29
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $999
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
30
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $339
Victoria Grace 4*
YC-CQ $339
31
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $339
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
       
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $339
2
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
3
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $339
4
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $339
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $339
5
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $999
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
6
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $339
Victoria Grace 4*
YC-CQ $339
7
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $339
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
8
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $339
9
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
10
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $339
11
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $339
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $339
12
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $999
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
13
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $339
Victoria Grace 4*
YC-CQ $339
14
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $339
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
15
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $339
16
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
17
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $339
18
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $339
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $339
19
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $999
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
20
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $339
Victoria Grace 4*
YC-CQ $339
21
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $339
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
22
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $339
23
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
24
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $339
25
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $339
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $339
26
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $999
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
27
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $339
Victoria Grace 4*
YC-CQ $339
28
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $339
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
29
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $339
30
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
31
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $339
 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           
1
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $399
2
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1409
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $399
Yangtze 2 5*
YC-CQ $369
3
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $399
4
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $399
Yangtze 1 5*
YC-CQ $339
5
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
6
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $399
7
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $399
8
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $399
9
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1409
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $399
Yangtze 2 5*
YC-CQ $369
10
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $399
11
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $399
Yangtze 1 5*
YC-CQ $339
12
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
13
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $399
14
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $399
15
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $399
16
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1409
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $399
Yangtze 2 5*
YC-CQ $369
17
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $399
18
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $399
Yangtze 1 5*
YC-CQ $339
19
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
20
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $399
21
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $399
22
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $399
23
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1409
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $399
Yangtze 2 5*
YC-CQ $369
24
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $399
25
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $399
Yangtze 1 5*
YC-CQ $339
26
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
27
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $399
28
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $399
29
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $399
30
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1409
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $399
Yangtze 2 5*
YC-CQ $369
           
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $399
2
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $399
Yangtze 1 5*
YC-CQ $339
3
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
4
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $399
5
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $399
6
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $399
7
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1409
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $399
Yangtze 2 5*
YC-CQ $369
8
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $399
9
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $399
Yangtze 1 5*
YC-CQ $339
10
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
11
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $399
12
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $399
13
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $399
14
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1409
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $399
Yangtze 2 5*
YC-CQ $369
15
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $399
16
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $399
Yangtze 1 5*
YC-CQ $339
17
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
18
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $399
19
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $399
20
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $399
21
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1409
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $399
Yangtze 2 5*
YC-CQ $369
22
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $399
23
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $399
Yangtze 1 5*
YC-CQ $339
24
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
25
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $399
26
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $399
Victoria Anna 5*
YC-CQ $399
27
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $399
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $399
28
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1409
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $399
Yangtze 2 5*
YC-CQ $369
29
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $419
President No.8 5*
YC-CQ $399
Victoria Grace 4*
YC-CQ $399
30
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $399
Yangtze 1 5*
YC-CQ $339
31
Century Diamond 5*
YC-CQ $419
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
     
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       
1
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
2
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $339
3
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $339
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $339
4
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1409
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
5
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $339
Victoria Grace 4*
YC-CQ $339
6
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $339
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
7
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $339
8
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
9
Gold 3 5*
YC-CQ $379
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $339
10
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $339
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $339
11
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
12
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $339
Victoria Grace 4*
YC-CQ $339
13
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $339
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
14
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $339
15
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
16
Gold 3 5*
YC-CQ $379
President No.6 5*
YC-CQ $339
Victoria Anna 5*
YC-CQ $339
17
Gold 6 5*
YC-CQ $379
President No.7 5*
YC-CQ $339
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $339
18
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
19
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $339
Victoria Grace 4*
YC-CQ $339
20
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $339
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
21
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $339
22
Gold 1 5*
YC-CQ $379
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $339
23
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
Victoria Anna 5*
YC-CQ $339
24
Gold 6 5*
YC-CQ $379
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $339
25
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
Yangtze 2 5*
YC-CQ $339
26
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $369
Victoria Grace 4*
YC-CQ $339
27
Gold 2 5*
YC-CQ $379
Century Legend 5*
YC-CQ $469
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $339
Yangtze 1 5*
YC-CQ $309
28
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $339
29
Gold 1 5*
YC-CQ $379
30
Gold 3 5*
YC-CQ $379
Century Paragon 5*
YC-CQ $469
 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           
1
Gold 6 5*
YC-CQ $379
2
Gold 7 5*
YC-CQ $379
3
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $369
4
Gold 2 5*
YC-CQ $379
5
6
Gold 1 5*
YC-CQ $379
7
Gold 3 5*
YC-CQ $379
8
Gold 6 5*
YC-CQ $379
9
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
10
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $369
11
Gold 2 5*
YC-CQ $379
12
13
Gold 1 5*
YC-CQ $379
14
Gold 3 5*
YC-CQ $379
15
Gold 6 5*
YC-CQ $379
16
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
17
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $369
18
Gold 2 5*
YC-CQ $379
19
20
21
22
Gold 6 5*
YC-CQ $379
23
Gold 7 5*
YC-CQ $379
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
24
Gold 5 5*
YC-CQ $379
Century Sun 5*
YC-CQ $369
25
26
27
28
29
Gold 6 5*
YC-CQ $379
30
Victoria Selina 5*
YC-CQ $339
31
Century Sun 5*
YC-CQ $369