Home / Tours / Yangtze Cruise / Ships / Cruise Calendar /
Online Enquiry

Yangtze Cruise Calendar 2019

Remark: CQ=Chongqing; YC=Yichang; SH=Shanghai; 5*=5 star
Downstream
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
12
13
14
15
16
17
18
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         
1
2
3
4
5
6
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
7
Century Legend 5*
CQ-YC $459
8
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
9
10
11
12
13
14
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
15
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
16
17
18
19
20
21
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
22
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
23
24
25
26
27
28
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         
1
Century Sun 5*
CQ-YC $369
2
3
Gold 8 5*
CQ-YC $419
4
5
Gold 3 5*
CQ-YC $419
6
7
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
8
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
9
Gold 7 5*
CQ-YC $419
10
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
11
12
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
13
President No.7 5*
CQ-YC $349
14
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
15
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
16
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
17
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
18
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
19
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
20
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $359
21
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1029
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
22
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
23
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
24
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
25
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
26
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
27
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $359
28
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1029
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
29
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
30
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
31
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
           
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
2
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
3
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $359
4
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1639
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
5
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
6
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
7
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
8
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
9
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
10
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $359
11
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1639
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
12
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
13
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
14
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
15
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
16
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
17
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $359
18
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1639
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
19
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
20
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
21
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
22
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
23
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
24
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $359
25
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1639
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
26
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
27
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
28
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
29
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
30
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
       
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
Gold 6 5*
CQ-YC $459
President No.7 5*
CQ-YC $409
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
2
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1639
Gold 2 5*
CQ-YC $459
Victoria Selina 5*
CQ-YC $399
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
3
Gold 5 5*
CQ-YC $459
Century Sun 5*
CQ-YC $399
President No.8 5*
CQ-YC $409
Victoria Grace 4*
CQ-YC $399
4
Gold 7 5*
CQ-YC $459
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $399
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
5
Gold 8 5*
CQ-YC $459
Century Diamond 5*
CQ-YC $399
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $399
6
Gold 1 5*
CQ-YC $459
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $399
7
Gold 3 5*
CQ-YC $459
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Anna 5*
CQ-YC $399
8
Gold 6 5*
CQ-YC $459
President No.7 5*
CQ-YC $409
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
9
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1639
Gold 2 5*
CQ-YC $459
Victoria Selina 5*
CQ-YC $399
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
10
Gold 5 5*
CQ-YC $459
Century Sun 5*
CQ-YC $399
President No.8 5*
CQ-YC $409
Victoria Grace 4*
CQ-YC $399
11
Gold 7 5*
CQ-YC $459
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $399
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
12
Gold 8 5*
CQ-YC $459
Century Diamond 5*
CQ-YC $399
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $399
13
Gold 1 5*
CQ-YC $459
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $399
14
Gold 3 5*
CQ-YC $459
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Anna 5*
CQ-YC $399
15
Gold 6 5*
CQ-YC $459
President No.7 5*
CQ-YC $409
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
16
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1639
Gold 2 5*
CQ-YC $459
Victoria Selina 5*
CQ-YC $399
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
17
Gold 5 5*
CQ-YC $459
Century Sun 5*
CQ-YC $399
President No.8 5*
CQ-YC $409
Victoria Grace 4*
CQ-YC $399
18
Gold 7 5*
CQ-YC $459
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $399
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
19
Gold 8 5*
CQ-YC $459
Century Diamond 5*
CQ-YC $399
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $399
20
Gold 1 5*
CQ-YC $459
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $399
21
Gold 3 5*
CQ-YC $459
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Anna 5*
CQ-YC $399
22
Gold 6 5*
CQ-YC $459
President No.7 5*
CQ-YC $409
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
23
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1639
Gold 2 5*
CQ-YC $459
Victoria Selina 5*
CQ-YC $399
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
24
Gold 5 5*
CQ-YC $459
Century Sun 5*
CQ-YC $399
President No.8 5*
CQ-YC $409
Victoria Grace 4*
CQ-YC $399
25
Gold 7 5*
CQ-YC $459
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $399
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
26
Gold 8 5*
CQ-YC $459
Century Diamond 5*
CQ-YC $399
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $399
27
Gold 1 5*
CQ-YC $459
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $399
28
Gold 3 5*
CQ-YC $459
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Anna 5*
CQ-YC $399
29
Gold 6 5*
CQ-YC $459
President No.7 5*
CQ-YC $409
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $399
30
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1639
Gold 2 5*
CQ-YC $459
Victoria Selina 5*
CQ-YC $399
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
31
Gold 5 5*
CQ-YC $459
Century Sun 5*
CQ-YC $399
President No.8 5*
CQ-YC $409
Victoria Grace 4*
CQ-YC $399
 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           
1
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
2
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
3
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
4
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
5
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $359
6
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1029
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
7
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
8
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
9
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
10
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
11
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
12
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $359
13
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1029
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
14
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
15
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
16
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
17
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
18
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
19
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $359
20
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1029
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
21
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
22
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
23
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
24
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
25
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
26
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $359
27
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1029
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
28
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
29
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
30
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
           
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
2
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
3
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $359
4
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1029
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
5
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
6
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
7
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
8
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
9
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
10
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $359
11
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1029
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
12
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
13
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
14
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
15
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
16
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
17
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $359
18
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1029
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
19
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
20
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
21
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
22
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
23
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
24
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $359
25
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1029
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
26
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
27
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
28
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
29
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
30
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
31
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $359
     
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       
1
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1029
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
2
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
3
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
4
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
5
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
6
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
7
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $359
8
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1029
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
9
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
10
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
11
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
12
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
13
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
14
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $359
15
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1029
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
16
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
17
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
18
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
19
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
20
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
21
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $359
22
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1029
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
23
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
24
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
25
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
26
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
27
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
28
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $359
29
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1029
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
30
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
31
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Gold 8 5*
CQ-YC $459
Century Diamond 5*
CQ-YC $399
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $419
2
Gold 1 5*
CQ-YC $459
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
3
Gold 3 5*
CQ-YC $459
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
4
Gold 6 5*
CQ-YC $459
President No.7 5*
CQ-YC $409
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $419
5
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1639
Gold 2 5*
CQ-YC $459
Victoria Selina 5*
CQ-YC $419
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
6
Gold 5 5*
CQ-YC $459
Century Sun 5*
CQ-YC $399
President No.8 5*
CQ-YC $409
Victoria Grace 4*
CQ-YC $419
7
Gold 7 5*
CQ-YC $459
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
8
Gold 8 5*
CQ-YC $459
Century Diamond 5*
CQ-YC $399
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $419
9
Gold 1 5*
CQ-YC $459
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
10
Gold 3 5*
CQ-YC $459
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
11
Gold 6 5*
CQ-YC $459
President No.7 5*
CQ-YC $409
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $419
12
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1639
Gold 2 5*
CQ-YC $459
Victoria Selina 5*
CQ-YC $419
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
13
Gold 5 5*
CQ-YC $459
Century Sun 5*
CQ-YC $399
President No.8 5*
CQ-YC $409
Victoria Grace 4*
CQ-YC $419
14
Gold 7 5*
CQ-YC $459
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
15
Gold 8 5*
CQ-YC $459
Century Diamond 5*
CQ-YC $399
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $419
16
Gold 1 5*
CQ-YC $459
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
17
Gold 3 5*
CQ-YC $459
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
18
Gold 6 5*
CQ-YC $459
President No.7 5*
CQ-YC $409
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $419
19
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1639
Gold 2 5*
CQ-YC $459
Victoria Selina 5*
CQ-YC $419
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
20
Gold 5 5*
CQ-YC $459
Century Sun 5*
CQ-YC $399
President No.8 5*
CQ-YC $409
Victoria Grace 4*
CQ-YC $419
21
Gold 7 5*
CQ-YC $459
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
22
Gold 8 5*
CQ-YC $459
Century Diamond 5*
CQ-YC $399
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $419
23
Gold 1 5*
CQ-YC $459
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
24
Gold 3 5*
CQ-YC $459
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
25
Gold 6 5*
CQ-YC $459
President No.7 5*
CQ-YC $409
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $419
26
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1639
Gold 2 5*
CQ-YC $459
Victoria Selina 5*
CQ-YC $419
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
27
Gold 5 5*
CQ-YC $459
Century Sun 5*
CQ-YC $399
President No.8 5*
CQ-YC $409
Victoria Grace 4*
CQ-YC $419
28
Gold 7 5*
CQ-YC $459
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
29
Gold 8 5*
CQ-YC $459
Century Diamond 5*
CQ-YC $399
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $419
30
Gold 1 5*
CQ-YC $459
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
         
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
Gold 3 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
2
Gold 6 5*
CQ-YC $459
President No.7 5*
CQ-YC $409
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $419
3
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1639
Gold 2 5*
CQ-YC $459
Victoria Selina 5*
CQ-YC $419
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
4
Gold 5 5*
CQ-YC $459
Century Sun 5*
CQ-YC $399
President No.8 5*
CQ-YC $409
Victoria Grace 4*
CQ-YC $419
5
Gold 7 5*
CQ-YC $459
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
6
Gold 8 5*
CQ-YC $459
Century Diamond 5*
CQ-YC $399
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $419
7
Gold 1 5*
CQ-YC $459
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
8
Gold 3 5*
CQ-YC $459
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
9
Gold 6 5*
CQ-YC $459
President No.7 5*
CQ-YC $409
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $419
10
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1639
Gold 2 5*
CQ-YC $459
Victoria Selina 5*
CQ-YC $419
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
11
Gold 5 5*
CQ-YC $459
Century Sun 5*
CQ-YC $399
President No.8 5*
CQ-YC $409
Victoria Grace 4*
CQ-YC $419
12
Gold 7 5*
CQ-YC $459
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
13
Gold 8 5*
CQ-YC $459
Century Diamond 5*
CQ-YC $399
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $419
14
Gold 1 5*
CQ-YC $459
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
15
Gold 3 5*
CQ-YC $459
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
16
Gold 6 5*
CQ-YC $459
President No.7 5*
CQ-YC $409
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $419
17
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1639
Gold 2 5*
CQ-YC $459
Victoria Selina 5*
CQ-YC $419
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
18
Gold 5 5*
CQ-YC $459
Century Sun 5*
CQ-YC $399
President No.8 5*
CQ-YC $409
Victoria Grace 4*
CQ-YC $419
19
Gold 7 5*
CQ-YC $459
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
20
Gold 8 5*
CQ-YC $459
Century Diamond 5*
CQ-YC $399
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $419
21
Gold 1 5*
CQ-YC $459
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
22
Gold 3 5*
CQ-YC $459
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
23
Gold 6 5*
CQ-YC $459
President No.7 5*
CQ-YC $409
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $419
24
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1639
Gold 2 5*
CQ-YC $459
Victoria Selina 5*
CQ-YC $419
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
25
Gold 5 5*
CQ-YC $459
Century Sun 5*
CQ-YC $399
President No.8 5*
CQ-YC $409
Victoria Grace 4*
CQ-YC $419
26
Gold 7 5*
CQ-YC $459
Century Legend 5*
CQ-YC $509
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $419
Yangtze 1 5*
CQ-YC $349
27
Gold 8 5*
CQ-YC $459
Century Diamond 5*
CQ-YC $399
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $419
28
Gold 1 5*
CQ-YC $459
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $419
29
Gold 3 5*
CQ-YC $459
Century Paragon 5*
CQ-YC $509
President No.6 5*
CQ-YC $409
Victoria Anna 5*
CQ-YC $419
30
Gold 6 5*
CQ-YC $459
President No.7 5*
CQ-YC $409
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $419
31
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1639
Gold 2 5*
CQ-YC $459
Victoria Selina 5*
CQ-YC $419
Yangtze 2 5*
CQ-YC $379
   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         
1
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
2
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
3
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
4
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
5
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
6
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $359
7
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1639
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
8
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
9
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
10
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
11
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
12
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
13
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $359
14
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
15
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
16
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
17
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
18
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
19
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
President No.6 5*
CQ-YC $349
Victoria Anna 5*
CQ-YC $359
20
Gold 6 5*
CQ-YC $419
President No.7 5*
CQ-YC $349
Victoria Katarina 5*
CQ-YC $359
21
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
Yangtze 2 5*
CQ-YC $349
22
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
President No.8 5*
CQ-YC $349
Victoria Grace 4*
CQ-YC $359
23
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Century Legend 5*
CQ-YC $459
Victoria Sophia 4*
CQ-YC $359
Yangtze 1 5*
CQ-YC $329
24
Gold 8 5*
CQ-YC $419
Century Diamond 5*
CQ-YC $369
Victoria Lianna 5*
CQ-YC $359
25
Gold 1 5*
CQ-YC $419
Victoria Jenna 5*
CQ-YC $359
26
Gold 3 5*
CQ-YC $419
Century Paragon 5*
CQ-YC $459
27
Gold 6 5*
CQ-YC $419
28
Yangtze Explorer 5*
CQ-YC $1639
Gold 2 5*
CQ-YC $419
29
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
30
Gold 7 5*
CQ-YC $419
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Gold 8 5*
CQ-YC $419
2
3
Gold 3 5*
CQ-YC $419
4
Gold 6 5*
CQ-YC $419
5
Gold 2 5*
CQ-YC $419
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
6
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
7
Gold 7 5*
CQ-YC $419
8
Gold 8 5*
CQ-YC $419
9
10
11
Gold 6 5*
CQ-YC $419
12
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
13
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
14
15
Gold 8 5*
CQ-YC $419
16
17
18
19
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
20
Gold 5 5*
CQ-YC $419
Century Sun 5*
CQ-YC $369
21
22
23
24
25
26
Victoria Selina 5*
CQ-YC $359
27
Century Sun 5*
CQ-YC $369
28
29
30
31
       
Upstream
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
15
16
17
18
19
20
21
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
10
Century Legend 5*
YC-CQ $459
11
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
12
13
14
15
16
17
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
18
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
19
20
21
22
23
24
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
25
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
26
27
28
   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         
1
2
3
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
4
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
5
6
Gold 8 5*
YC-CQ $419
7
8
Gold 3 5*
YC-CQ $419
President No.6 5*
YC-CQ $349
9
President No.7 5*
YC-CQ $349
10
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
11
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
12
Gold 7 5*
YC-CQ $419
13
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
14
15
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
16
President No.7 5*
YC-CQ $349
17
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1029
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
18
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
19
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
Yangtze 1 5*
YC-CQ $329
20
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
21
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
22
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
23
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
24
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1029
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
25
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
26
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
27
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
28
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
29
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
30
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
31
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1029
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
           
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
2
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
Yangtze 1 5*
YC-CQ $329
3
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
4
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
5
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
6
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
7
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1639
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
8
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
9
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
10
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
11
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
12
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
13
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
14
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1639
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
15
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
16
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
17
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
18
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
19
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
20
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
21
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1639
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
22
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
23
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
Yangtze 1 5*
YC-CQ $329
24
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
25
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
26
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
27
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
28
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1639
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
29
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
30
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
Yangtze 1 5*
YC-CQ $329
       
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
Gold 8 5*
YC-CQ $459
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
2
Gold 1 5*
YC-CQ $459
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $399
3
Gold 3 5*
YC-CQ $459
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Anna 5*
YC-CQ $399
4
Gold 6 5*
YC-CQ $459
President No.7 5*
YC-CQ $409
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $399
5
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1639
Gold 2 5*
YC-CQ $459
Victoria Selina 5*
YC-CQ $399
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
6
Gold 5 5*
YC-CQ $459
Century Sun 5*
YC-CQ $399
President No.8 5*
YC-CQ $409
Victoria Grace 4*
YC-CQ $399
7
Gold 7 5*
YC-CQ $459
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $399
8
Gold 8 5*
YC-CQ $459
Century Diamond 5*
YC-CQ $399
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
9
Gold 1 5*
YC-CQ $459
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $399
10
Gold 3 5*
YC-CQ $459
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Anna 5*
YC-CQ $399
11
Gold 6 5*
YC-CQ $459
President No.7 5*
YC-CQ $409
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $399
12
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1639
Gold 2 5*
YC-CQ $459
Victoria Selina 5*
YC-CQ $399
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
13
Gold 5 5*
YC-CQ $459
Century Sun 5*
YC-CQ $399
President No.8 5*
YC-CQ $409
Victoria Grace 4*
YC-CQ $399
14
Gold 7 5*
YC-CQ $459
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $399
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
15
Gold 8 5*
YC-CQ $459
Century Diamond 5*
YC-CQ $399
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
16
Gold 1 5*
YC-CQ $459
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $399
17
Gold 3 5*
YC-CQ $459
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Anna 5*
YC-CQ $399
18
Gold 6 5*
YC-CQ $459
President No.7 5*
YC-CQ $409
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $399
19
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1639
Gold 2 5*
YC-CQ $459
Victoria Selina 5*
YC-CQ $399
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
20
Gold 5 5*
YC-CQ $459
Century Sun 5*
YC-CQ $399
President No.8 5*
YC-CQ $409
Victoria Grace 4*
YC-CQ $399
21
Gold 7 5*
YC-CQ $459
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $399
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
22
Gold 8 5*
YC-CQ $459
Century Diamond 5*
YC-CQ $399
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
23
Gold 1 5*
YC-CQ $459
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $399
24
Gold 3 5*
YC-CQ $459
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Anna 5*
YC-CQ $399
25
Gold 6 5*
YC-CQ $459
President No.7 5*
YC-CQ $409
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $399
26
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1639
Gold 2 5*
YC-CQ $459
Victoria Selina 5*
YC-CQ $399
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
27
Gold 5 5*
YC-CQ $459
Century Sun 5*
YC-CQ $399
President No.8 5*
YC-CQ $409
Victoria Grace 4*
YC-CQ $399
28
Gold 7 5*
YC-CQ $459
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $399
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
29
Gold 8 5*
YC-CQ $459
Century Diamond 5*
YC-CQ $399
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $399
30
Gold 1 5*
YC-CQ $459
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $399
31
Gold 3 5*
YC-CQ $459
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Anna 5*
YC-CQ $399
 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           
1
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
2
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1029
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
3
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
4
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
Yangtze 1 5*
YC-CQ $329
5
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
6
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
7
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
8
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
9
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1029
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
10
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
11
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
12
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
13
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
14
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
15
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
16
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1029
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
17
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
18
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
Yangtze 1 5*
YC-CQ $329
19
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
20
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
21
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
22
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
23
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1029
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
24
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
25
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
Yangtze 1 5*
YC-CQ $329
26
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
27
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
28
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
29
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
30
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1029
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
           
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
2
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
3
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
4
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
5
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
6
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
7
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1029
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
8
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
9
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
Yangtze 1 5*
YC-CQ $329
10
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
11
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
12
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
13
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
14
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1029
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
15
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
16
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
Yangtze 1 5*
YC-CQ $329
17
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
18
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
19
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
20
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
21
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1029
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
22
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
23
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
Yangtze 1 5*
YC-CQ $329
24
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
25
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
26
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
27
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
28
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1029
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
29
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
30
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
Yangtze 1 5*
YC-CQ $329
31
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
     
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       
1
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
2
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
3
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
4
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1029
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
5
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
6
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
7
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
8
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
9
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
10
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
11
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1029
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
12
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
13
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
Yangtze 1 5*
YC-CQ $329
14
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
15
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
16
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
17
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
18
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1029
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
19
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
20
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
Yangtze 1 5*
YC-CQ $329
21
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
22
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
23
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
24
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
25
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1029
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
26
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
27
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
Yangtze 1 5*
YC-CQ $329
28
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
29
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
30
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
31
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1639
Gold 2 5*
YC-CQ $459
Victoria Selina 5*
YC-CQ $419
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
2
Gold 5 5*
YC-CQ $459
Century Sun 5*
YC-CQ $399
President No.8 5*
YC-CQ $409
Victoria Grace 4*
YC-CQ $419
3
Gold 7 5*
YC-CQ $459
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
4
Gold 8 5*
YC-CQ $459
Century Diamond 5*
YC-CQ $399
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $419
5
Gold 1 5*
YC-CQ $459
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
6
Gold 3 5*
YC-CQ $459
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
7
Gold 6 5*
YC-CQ $459
President No.7 5*
YC-CQ $409
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $419
8
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1639
Gold 2 5*
YC-CQ $459
Victoria Selina 5*
YC-CQ $419
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
9
Gold 5 5*
YC-CQ $459
Century Sun 5*
YC-CQ $399
President No.8 5*
YC-CQ $409
Victoria Grace 4*
YC-CQ $419
10
Gold 7 5*
YC-CQ $459
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
11
Gold 8 5*
YC-CQ $459
Century Diamond 5*
YC-CQ $399
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $419
12
Gold 1 5*
YC-CQ $459
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
13
Gold 3 5*
YC-CQ $459
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
14
Gold 6 5*
YC-CQ $459
President No.7 5*
YC-CQ $409
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $419
15
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1639
Gold 2 5*
YC-CQ $459
Victoria Selina 5*
YC-CQ $419
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
16
Gold 5 5*
YC-CQ $459
Century Sun 5*
YC-CQ $399
President No.8 5*
YC-CQ $409
Victoria Grace 4*
YC-CQ $419
17
Gold 7 5*
YC-CQ $459
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
18
Gold 8 5*
YC-CQ $459
Century Diamond 5*
YC-CQ $399
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $419
19
Gold 1 5*
YC-CQ $459
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
20
Gold 3 5*
YC-CQ $459
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
21
Gold 6 5*
YC-CQ $459
President No.7 5*
YC-CQ $409
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $419
22
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1639
Gold 2 5*
YC-CQ $459
Victoria Selina 5*
YC-CQ $419
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
23
Gold 5 5*
YC-CQ $459
Century Sun 5*
YC-CQ $399
President No.8 5*
YC-CQ $409
Victoria Grace 4*
YC-CQ $419
24
Gold 7 5*
YC-CQ $459
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
25
Gold 8 5*
YC-CQ $459
Century Diamond 5*
YC-CQ $399
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $419
26
Gold 1 5*
YC-CQ $459
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
27
Gold 3 5*
YC-CQ $459
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
28
Gold 6 5*
YC-CQ $459
President No.7 5*
YC-CQ $409
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $419
29
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1639
Gold 2 5*
YC-CQ $459
Victoria Selina 5*
YC-CQ $419
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
30
Gold 5 5*
YC-CQ $459
Century Sun 5*
YC-CQ $399
President No.8 5*
YC-CQ $409
Victoria Grace 4*
YC-CQ $419
         
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
Gold 7 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
2
Gold 8 5*
YC-CQ $459
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $419
3
Gold 1 5*
YC-CQ $459
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
4
Gold 3 5*
YC-CQ $459
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
5
Gold 6 5*
YC-CQ $459
President No.7 5*
YC-CQ $409
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $419
6
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1639
Gold 2 5*
YC-CQ $459
Victoria Selina 5*
YC-CQ $419
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
7
Gold 5 5*
YC-CQ $459
Century Sun 5*
YC-CQ $399
President No.8 5*
YC-CQ $409
Victoria Grace 4*
YC-CQ $419
8
Gold 7 5*
YC-CQ $459
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
9
Gold 8 5*
YC-CQ $459
Century Diamond 5*
YC-CQ $399
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $419
10
Gold 1 5*
YC-CQ $459
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
11
Gold 3 5*
YC-CQ $459
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
12
Gold 6 5*
YC-CQ $459
President No.7 5*
YC-CQ $409
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $419
13
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1639
Gold 2 5*
YC-CQ $459
Victoria Selina 5*
YC-CQ $419
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
14
Gold 5 5*
YC-CQ $459
Century Sun 5*
YC-CQ $399
President No.8 5*
YC-CQ $409
Victoria Grace 4*
YC-CQ $419
15
Gold 7 5*
YC-CQ $459
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
16
Gold 8 5*
YC-CQ $459
Century Diamond 5*
YC-CQ $399
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $419
17
Gold 1 5*
YC-CQ $459
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
18
Gold 3 5*
YC-CQ $459
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
19
Gold 6 5*
YC-CQ $459
President No.7 5*
YC-CQ $409
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $419
20
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1639
Gold 2 5*
YC-CQ $459
Victoria Selina 5*
YC-CQ $419
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
21
Gold 5 5*
YC-CQ $459
Century Sun 5*
YC-CQ $399
President No.8 5*
YC-CQ $409
Victoria Grace 4*
YC-CQ $419
22
Gold 7 5*
YC-CQ $459
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
23
Gold 8 5*
YC-CQ $459
Century Diamond 5*
YC-CQ $399
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $419
24
Gold 1 5*
YC-CQ $459
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
25
Gold 3 5*
YC-CQ $459
Century Paragon 5*
YC-CQ $509
President No.6 5*
YC-CQ $409
Victoria Anna 5*
YC-CQ $419
26
Gold 6 5*
YC-CQ $459
President No.7 5*
YC-CQ $409
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $419
27
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1639
Gold 2 5*
YC-CQ $459
Victoria Selina 5*
YC-CQ $419
Yangtze 2 5*
YC-CQ $379
28
Gold 5 5*
YC-CQ $459
Century Sun 5*
YC-CQ $399
President No.8 5*
YC-CQ $409
Victoria Grace 4*
YC-CQ $419
29
Gold 7 5*
YC-CQ $459
Century Legend 5*
YC-CQ $509
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $419
Yangtze 1 5*
YC-CQ $349
30
Gold 8 5*
YC-CQ $459
Century Diamond 5*
YC-CQ $399
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $419
31
Gold 1 5*
YC-CQ $459
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $419
   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         
1
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
2
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
3
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1639
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
4
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
5
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
6
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
7
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
8
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
9
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
10
Yangtze Explorer 5*
YC-CQ $1639
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
11
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
12
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
Yangtze 1 5*
YC-CQ $329
13
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
14
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
15
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
President No.6 5*
YC-CQ $349
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
16
Gold 6 5*
YC-CQ $419
President No.7 5*
YC-CQ $349
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
17
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
18
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
President No.8 5*
YC-CQ $349
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
19
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
Yangtze 1 5*
YC-CQ $329
20
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
21
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
22
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
Victoria Anna 5*
YC-CQ $359
23
Gold 6 5*
YC-CQ $419
Victoria Katarina 5*
YC-CQ $359
24
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
Yangtze 2 5*
YC-CQ $349
25
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
Victoria Grace 4*
YC-CQ $359
26
Gold 7 5*
YC-CQ $419
Century Legend 5*
YC-CQ $459
Victoria Sophia 4*
YC-CQ $359
Yangtze 1 5*
YC-CQ $329
27
Gold 8 5*
YC-CQ $419
Century Diamond 5*
YC-CQ $369
Victoria Lianna 5*
YC-CQ $359
28
Gold 1 5*
YC-CQ $419
Victoria Jenna 5*
YC-CQ $359
29
Gold 3 5*
YC-CQ $419
Century Paragon 5*
YC-CQ $459
30
Gold 6 5*
YC-CQ $419
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Gold 2 5*
YC-CQ $419
2
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
3
Gold 7 5*
YC-CQ $419
4
Gold 8 5*
YC-CQ $419
5
6
Gold 3 5*
YC-CQ $419
7
Gold 6 5*
YC-CQ $419
8
Gold 2 5*
YC-CQ $419
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
9
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
10
Gold 7 5*
YC-CQ $419
11
Gold 8 5*
YC-CQ $419
12
13
14
Gold 6 5*
YC-CQ $419
15
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
16
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
17
18
Gold 8 5*
YC-CQ $419
19
20
21
22
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
23
Gold 5 5*
YC-CQ $419
Century Sun 5*
YC-CQ $369
24
25
26
27
28
29
Victoria Selina 5*
YC-CQ $359
30
Century Sun 5*
YC-CQ $369
31