Xinjiang Area Code & Zip Code

City Area Code District / County Zip Code
Urumqi 991 Tianshan District 830000
Saybag District 830000
Xinshi District 830000
Shuimogou District 830000
Toutunhe District 830000
Midong District 830000
Urumqi County 830000
Karamay 990 Dushanzi District 833600
Karamay District 834000
Baijiantan District 834000
Urho District 834000
Turpan Prefecture 995 Turpan City 838000
Shanshan City 838200
Toksun County 838100
Kumul/Hami Prefecture 902 Hami City 839000
Yiwu County 839300
Barkol Kazak
Autonomous County
839200
Changji Hui Autunomous Prefecture 994 Changji City 831100
Fukang City 831500
Hutubi County 831200
Manas County 832200
Qitai County 831800
Jimsar County 831800
Mori Kazak
Autonomous County
831900
Bortala Mongolian Autonomous Prefecture 909 Bole City 833400
Jinghe County 833300
Wenquan County 833500
Bayingolin Mongolian Autonomous Prefecture 996 Korla City 841000
Luntai /
BugurCounty
841600
Yuli /
LopnurCounty
841500
Ruoqiang /
QarkilikCounty
841800
Qiemo /
GarqanCounty
841900
Hejing County 841300
Hoxud County 841200
Bohu County 841400
Yanqi Hui
Autonomous County
841100
Aksu Prefecture 997 Aksu City 843000
Wensu County 843100
Kuqa County 842000
XayarCounty 842200
Xinhe/
ToksuCounty
842100
Baicheng /
BayCounty
842300
Wushi /
UqturpanCounty
843400
Awat County 843200
Kalpin County 843600
Kizilsu Kirghiz Autonomous Prefecture 908 Artux City 845350
Akto County 845550
Akqi County 843500
Wuqia /
UlugqatCounty
845450
Kashgar Prefecture 998 Kashgar City 844000
Shufu County 844100
Shule County 844200
Yengisar County 844500
Zepu /
PoskamCounty
844800
Shache /
YarkantCounty
844700
Makit County 844600
Yopurga County 844400
Jiashi /
PayzawatCounty
844300
Bachu /
MaralwexiCounty
844900
Yecheng /
KargilikCounty
844900
Taxkorgan Tajik
Autonomous
County
845250
Hotan Prefecture 903 Hotan City 848000
Hotan County 848000
Moyu /
KarakakCounty
848100
Pishan /
GumaCounty
845150
Lop County 848200
Qira County 848300
Yutian /
KeriyaCounty
848400
Minfeng /
NiyaCounty
848500
Ili Kazakh Autonomous Prefecture 999 Yining /
GuljaCity
835000
Kuytun City 833200
Yining /
GuljaCounty
835100
Huocheng County 835200
Gongliu /
TokkuztaraCounty
835400
Xinyuan /
KunesCounty
835800
Zhaosu /
MongghulkureCounty
835600
Tekes County 835500
Nilka County 835700
Qapqal Xibe
Autonomous County
835300
Tacheng Prefecture 901 Tacheng /
QoqekCity
834300
Usu City 833300
Emin /
DorbiljinCounty
834600
Shawan County 832100
Toli County 834500
Yumin County 834800
Hoboksar Mongolian
Autonomous County
834400
Altay Prefecture 906 Altay City 836500
Burqin County 836600
Fuyun /
KoktokayCounty
836100
Fuhai /
BurultokayCounty
836400
Habahe /
Haba County
836700
Qinghe /
ChinggilCounty
836200
Jimunay County 836800

Areas under the direct administration of Xinjiang Autonomous Region
City Area Code Zip Code
Shihezi 993 832000
Arar 997 843300
Tumxuk 998 844000
Wujiaqu 994 831300


Related Reading:How to Make Phone Calls

- Last modified on Jun. 06, 2019 -
Questions & Answers on Xinjiang Area & Zip Code
Asked by wulumuqi from CHINA | Jan. 31, 2015 17:09Reply
what is wulumuqi tianshanqu post code?
Answers (1)
Answered by Lisa from FRANCE | Jan. 31, 2015 20:36
00Reply


The post code is 830000.
Ask a Question
Question Summary (100 characters)
Details (optional) (2,000 characters)