Xinjiang Area Code & Zip Code

City Area Code District / County Zip Code
Urumqi 991 Tianshan District 830000
Saybag District 830000
Xinshi District 830000
Shuimogou District 830000
Toutunhe District 830000
Midong District 830000
Urumqi County 830000
Karamay 990 Dushanzi District 833600
Karamay District 834000
Baijiantan District 834000
Urho District 834000
Turpan Prefecture 995 Turpan City 838000
Shanshan City 838200
Toksun County 838100
Kumul/Hami Prefecture 902 Hami City 839000
Yiwu County 839300
Barkol Kazak Autonomous County 839200
Changji Hui Autunomous Prefecture 994 Changji City 831100
Fukang City 831500
Hutubi County 831200
Manas County 832200
Qitai County 831800
Jimsar County 831800
Mori Kazak Autonomous County 831900
Bortala Mongolian Autonomous Prefecture 909 Bole City 833400
Jinghe County 833300
Wenquan County 833500
Bayingolin Mongolian Autonomous Prefecture 996 Korla City 841000
Luntai / Bugur County 841600
Yuli / Lopnur County 841500
Ruoqiang / Qarkilik County 841800
Qiemo / Garqan County 841900
Hejing County 841300
Hoxud County 841200
Bohu County 841400
Yanqi Hui Autonomous County 841100
Aksu Prefecture 997 Aksu City 843000
Wensu County 843100
Kuqa County 842000
XayarCounty 842200
Xinhe / Toksu County 842100
Baicheng / Bay County 842300
Wushi / Uqturpan County 843400
Awat County 843200
Kalpin County 843600
Kizilsu Kirghiz Autonomous Prefecture 908 Artux City 845350
Akto County 845550
Akqi County 843500
Wuqia / Ulugqat County 845450
Kashgar Prefecture 998 Kashgar City 844000
Shufu County 844100
Shule County 844200
Yengisar County 844500
Zepu / Poskam County 844800
Shache / Yarkant County 844700
Makit County 844600
Yopurga County 844400
Jiashi / Payzawat County 844300
Bachu / Maralwexi County 844900
Yecheng / KargilikCounty 844900
Taxkorgan Tajik Autonomous County 845250
Hotan Prefecture 903 Hotan City 848000
Hotan County 848000
Moyu / Karakak County 848100
Pishan / Guma County 845150
Lop County 848200
Qira County 848300
Yutian / Keriya County 848400
Minfeng / Niya County 848500
Ili Kazakh Autonomous Prefecture 999 Yining / Gulja City 835000
Kuytun City 833200
Yining / Gulja County 835100
Huocheng County 835200
Gongliu / Tokkuztara County 835400
Xinyuan / Kunes County 835800
Zhaosu / Mongghulkure County 835600
Tekes County 835500
Nilka County 835700
Qapqal Xibe Autonomous County 835300
Tacheng Prefecture 901 Tacheng / Qoqek City 834300
Usu City 833300
Emin / Dorbiljin County 834600
Shawan County 832100
Toli County 834500
Yumin County 834800
Hoboksar Mongolian Autonomous County 834400
Altay Prefecture 906 Altay City 836500
Burqin County 836600
Fuyun / Koktokay County 836100
Fuhai / Burultokay County 836400
Habahe / Haba County 836700
Qinghe / Chinggil County 836200
Jimunay County 836800

Areas under the direct administration of Xinjiang Autonomous Region
City Area Code Zip Code
Shihezi 993 832000
Arar 997 843300
Tumxuk 998 844000
Wujiaqu 994 831300


Related Reading:How to Make Phone Calls

- Last updated on Apr. 13, 2022 -
Questions & Answers on Xinjiang Area & Zip Code
Asked by wulumuqi from CHINA | Jan. 31, 2015 17:09Reply
what is wulumuqi tianshanqu post code?
Answers (1)
Answered by Lisa from FRANCE | Jan. 31, 2015 20:36
00Reply


The post code is 830000.
Ask a Question
Question Summary (100 characters)
Details (optional) (2,000 characters)
NameCountryEmail