Bilingual List of Shanghai Metro Stations

Line 1 一号线 (yī hào xiàn)

Xinzhuang 莘庄 (xīn zhuāng)
Waihuan Rd. 外环路 (wài huán lù)
Lianhua Rd. 莲花路 (lián huā lù)
Jinjiang Park 锦江乐园 (jǐn jiāng lè yuán)
South Railway Station 上海南站 (shàng hǎi nán zhàn)
Caobao Rd. 漕宝路 (cáo bǎo lù)
Shanghai Indoor Stadium 上海体育馆 (shàng hǎi tǐ yù guǎn)
Xujiahui 徐家汇 (xú jiā huì)
Hengshan Rd. 衡山路 (héng shān lù)
Changshu Rd. 常熟路 (cháng shú lù)
South Shanxi Rd. 陕西南路 (shǎn xī nán lù)
South Huangpi Rd. 黄陂南路 (huáng pí nán lù)
People's Square 人民广场 (rén mín guǎng chǎng)
Xinzha Rd. 新闸路 (xīn zhá lù)
Hanzhong Rd. 汉中路 (hàn zhōng lù)
Shanghai Railway Station (South Square) 上海火车站(南广场)(shàng hǎi hǒ chē zhàn (nán guǎng chǎng))
North Zhongshan Rd. 中山北路 (zhōng shān běi lù)
Yanchang Rd. 延长路 (yán cháng lù)
Circus World 上海马戏城 (shàng hǎi mǎ xì chéng)
Wenshui Rd. 汶水路 (wén shuǐ lù)
Pengpu Xincun 彭浦新村 (péng pǔ xīn cūn)
Gongkang Rd. 共康路 (gòng kāng lù)
Tonghe Xincun 通河新村 (tōng hé xīn cūn)
Hulan Rd. 呼兰路 (hū lán lù)
Gongfu Xincun 共富新村 (gòng fù xīn cūn)
Baoan Highway 宝安公路 (bǎo ān gōng lù)
West Youyi Rd. 友谊西路 (yǒu yí xī lù)
Fujin Rd. 富锦路 (fù jǐn lù)


Line 2 二号线 (èr hào xiàn)

Xujing East 徐泾东(xú jìng dōng)
Hongqiao Railway Station 虹桥火车站 (hóng qiáo huǒ chē zhàn)
Hongqiao Airport T2 虹桥T2 航站楼 (hóng qiáo T2 háng zhàn lóu)
Songhong Rd. 淞虹路 (sōng hóng lù)
Beixinjing 北新泾 (běi xīn jīng)
Weining Rd. 威宁路 (wēi níng lù)
Loushanguan Rd. 娄山关路 (lóu shān guān lù)
Zhongshan Park 中山公园 (zhōng shān gōng yuán)
Jiangsu Rd. 江苏路 (jiāng sū lù)
Jing'an Temple 静安寺 (jìng ān sì)
West Nanjing Rd. 南京西路 (nán jīng xī lù)
People's Square 人民广场 (rén mín guǎng chǎng)
East Nanjing Rd. 南京东路 (nán jīng dōng lù)
Lujiazui 陆家嘴 (lù jiā zuǐ)
Dongchang Rd. 东昌路 (dōng chāng lù)
Century Avenue 世纪大道 (shì jì dà dào)
Science & Technology Museum 上海科技馆 (shàng hǎi kē jì guǎn)
Century Park 世纪公园 (shì jì gōng yuán)
Longyang Rd. 龙阳路 (lóng yáng lù)
Zhangjiang High Technology Park 张江高科 (zhāng jiāng gāo kē)
Jingke Road 金科路 (jīn kē lù)
Guanglan Road 广兰路 (guǎng lán lù)
Tangzhen 唐镇 (táng zhèn)
Middle Chuangxin Road 创新中路 (chuàng xīn zhōng lù)
East Huaxia Road 华夏东路 (huá xià dōng lù)
Chuansha 川沙 (chuān shā)
Lingkong Road 凌空路 (líng kōng lù)
Far East Avenue 远东大道 (yuǎn dōng dà dào)
Haitian 3rd Road 海天三路 (hǎi tiān sān lù)
Pudong Airport 浦东机场 (pǔ dōng jī chǎng)


Line 3 三号线 (sān hào xiàn)

South Railway Station 上海南站 (shàng hǎi nán zhàn)
Shilong Rd. 石龙路 (shí lóng lù)
Longcao Rd. 龙漕路 (lóng cáo lù)
Caoxi Rd. 漕溪路 (cáo xī lù)
Yishan Rd. 宜山路 (yí shān lù)
Hongqiao Rd. 虹桥路 (hóng qiáo lù)
West Yan'an Rd. 延安西路 (yán ān xī lù)
Zhongshan Park 中山公园 (zhōng shān gōng yuán)
Jinshajiang Rd. 金沙江路 (jīn shā jiāng lù)
Caoyang Rd. 曹杨路 (cáo yáng lù)
Zhenping Rd. 镇坪路 (zhèn píng lù)
Zhongtan Rd. 中潭路 (zhōng tán lù)
Shanghai Railway Station (North Square) 上海火车站(北广场)(shàng hǎi hǒ chē zhàn (běi guǎng chǎng))
Baoshan Rd. 宝山路 (bǎo shān lù)
Dongbaoxing Rd. 东宝兴路 (dōng bǎo xīng lù)
Hongkou Football Stadium 虹口足球场 (hóng kǒu zú qiú chǎng)
Chifeng Rd. 赤峰路 (chì fēng lù)
Dabaishu 大柏树 (dà bǎi shù)
Jiangwan Town 江湾镇 (jiāng wān zhèn)
West Yingao Rd. 殷高西路 (yī gāo xī lù)
South Changjiang Rd. 长江南路 (cháng jiāng nán lù)
Songfa Rd. 淞发路 (sōng fā lù)
Zhanghuabang 张华浜 (zhāng huá bāng)
Songbin Rd. 淞滨路 (sōng bīn lù)
Shuichan Rd. 水产路 (shuǐ chǎn lù)
Baoyang Rd. 宝杨路 (bǎo yáng lù)
Youyi Rd. 友谊路 (yǒu yí lù)
Tieli Rd. 铁力路 (tiě lì lù)
North Jiangyang Rd. 江杨北路 ((jiāng yáng běi lù)


Line 4 四号线 (sì hào xiàn)

Yishan Rd. 宜山路 (yí shān lù)
Shanghai Indoor Stadium 上海体育馆 (shàng hǎi tǐ yù guǎn)
Shanghai Stadium 上海体育场 (shàng hǎi tǐ yù chǎng)
Dong'an Rd. 东安路 (dōng ān lù)
Damuqiao Rd. 大木桥路 (dà mù qiáo lù)
Luban Rd. 鲁班路 (lǔ bān lù)
South Xizang Rd. 西藏南路 (xī zàng nán lù)
Nanpu Bridge 南浦大桥 (nán pǔ dà qiáo)
Tangqiao 塘桥 (táng qiáo)
Lancun Rd. 蓝村路 (lán cūn lù)
Pudian Rd. 浦电路 (pǔ diàn lù)
Century Avenue 世纪大道 (shì jì dà dào)
Pudong Avenue 浦东大道 (pǔ dōng dà dào)
Yangshupu Rd. 杨树浦路 (yáng shù pǔ lù)
Dalian Rd. 大连路 (dà lián lù)
Linping Rd. 临平路 (lín píng lù)
Hailun Rd. 海伦路 (hǎi lún lù)
Baoshan Rd. 宝山路 (bǎo shān lù)
Shanghai Railway Station (North Square) 上海火车站(北广场)(shàng hǎi hǒ chē zhàn (běi guǎng chǎng))
Zhongtan Rd. 中潭路 (zhōng tán lù)
Zhenping Rd. 镇坪路 (zhèn píng lù)
Caoyang Rd. 曹杨路 (cáo yáng lù)
Jinshajiang Rd. 金沙江路 (jīn shā jiāng lù)
Zhongshan Park 中山公园 (zhōng shān gōng yuán)
West Yan'an Rd. 延安西路 (yán ān xī lù)
Hongqiao Rd. 虹桥路 (hóng qiáo lù)


Line 5 五号线 (wǔ hào xiàn)

Xinzhuang 莘庄 (xīn zhuāng)
Chunshen Rd. 春申路 (chūn shēn lù)
Yindu Rd. 银都路 (yín dū lù)
Zhuanqiao 颛桥 (zhuān qiáo)
Beiqiao 北桥 (běi qiáo)
Jianchuan Rd. 剑川路 (jiàn chuān lù)
Dongchuan Rd. 东川路 (dōng chuān lù)
Jinping Rd. 金平路 (jīn píng lù)
Huaning Rd. 华宁路 (huá níng lù)
Wenjing Rd. 文井路 (wén jǐng lù)
Minhang Development Zone 闵行开发区 (mǐn háng kāi fā qū)


Line 6 六号线 (liù hào xiàn)

Gangcheng Rd. 港城路 (gǎng chéng lù)
Waigaoqiao Free Trade Zone (N) 外高桥保税区北站 (wài gāo qiáo bǎo shuì qū běi zhàn)
Hangjin Rd. 航津路 (háng jīn lù)
Waigaoqiao Free Trade Zone (S) 外高桥保税区南站 (wài gāo qiáo bǎo shuì qū nán zhàn)
Zhouhai Rd. 洲海路 (zhōu hǎi lù)
Wuzhou Avenue 五洲大道 (wǔ zhōu dà dào)
Dongjing Rd. 东靖路 (dōng jìng lù)
Jufeng Rd. 巨峰路 (jù fēng lù)
Wulian Rd. 五莲路 (wǔ lián lù)
Boxing Rd. 博兴路 (bó xīng lù)
Jinqiao Rd. 金桥路 (jīn qiáo lù)
Yunshan Rd. 云山路 (yún shān lù)
Deping Rd. 德平路 (dé píng lù)
Beiyangjing Rd. 北洋泾路 (běi yáng jīng lù)
Minsheng Rd. 民生路 (mín shēng lù)
Yuanshen Stadium 源深体育中心 (yuán shēn tǐ yù zhōng xīn)
Century Avenue 世纪大道 (shì jì dà dào)
Pudian Rd. 浦电路 (pǔ diàn lù)
Lancun Rd. 蓝村路 (lán cūn lù)
Children's Medical Center 上海儿童医学中心 (ér tóng yī xué zhōng xīn)
Linyi Xincun 临沂新村 (lín yí xīn cūn)
West Gaoke Rd. 高科西路 (gāo kē xī lù)
Dongming Rd. 东明路 (dōng míng lù)
Gaoqing Rd. 高青路 (gāo qīng lù)
West Huaxia Rd. 华夏西路 (huá xià xī lù)
Shangnan Rd. 上南路 (shàng nán lù)
South Lingyan Rd. 灵岩南路 (líng yán nán lù)
Oriental Sports Center 东方体育中心 (dōng fāng tǐ yù zhōng xīn)


Line 7 七号线 (qī hào xiàn)

Huamu Rd.  花木路 (huā mù lù)
Longyang Rd.  龙阳路 (lóng yáng lù)
Fanghua Rd.  芳华路 (fāng huá lù)
Jinxiu Rd.  锦绣路 (jǐn xiù lù)
South Yanggao Rd.  杨高南路 (yáng gāo nán lù)
West Gaoke Rd.  高科西路 (gāo kē xī lù)
Yuntai Rd.  云台路 (yún tái lù)
Yaohua Rd.  耀华路 (yào huá lù)
Changqing Rd.  长清路 (cháng qīng lù)
Houtan 后滩 (hòu tān)
Middle Longhua Rd. 龙华中路 (lóng huá zhōng lù)
Dong'an Rd.  东安路 (dōng ān lù)
Zhaojiabang Rd.  肇家浜路 (zhào jiā bāng lù)
Changshu Rd.  常熟路 (cháng shú lù)
Jing'an Temple  静安寺 (jìng ān sì)
Changping Rd.  昌平路 (chāng píng lù)
Changshou Rd.  长寿路 (cháng shòu lù)
Zhenping Rd.  镇坪路 (zhèn píng lù)
Langao Rd.  岚皋路 (lán gāo lù)
Xincun Rd.  新村路 (xīn cūn lù)
Dahua 3rd Rd.  大华三路 (dà huá sān lù)
Xingzhi Rd.  行知路 (xíng zhī lù)
Dachang Town  大场镇 (dà cháng zhèn)
Changzhong Rd.  场中路 (cháng zhōng lù)
Shangda Rd.  上大路 (shàng dà lù)
Nanchen Rd.  南陈路 (nán chén lù)
Shanghai University  上海大学 (shàng hǎi dà xué)
Qihua Rd. 祁华路 (qí huá lù)
Gucun Park 顾村公园 (gù cūn gōng yuán)
Liuxing 刘行 (liú háng)
Panguang Rd. 潘广路 (pān guǎng lù)
Luonan Xincun 罗南新村 (luó nán xīn cūn)
Meilan Lake 美兰湖 (měi lán hú)


Line 8 八号线 (bā hào xiàn)

Shiguang Rd. 市光路 (shì guāng lù)
Nenjiang Rd. 嫩江路 (nèn jiāng lù)
Xiangyin Rd. 翔殷路 (yīn xiáng lù)
Huangxing Park 黄兴公园 (huáng xīng gōng yuán)
Middle Yanji Rd. 延吉中路 (yán jí zhōng lù)
Huangxing Rd. 黄兴路 (huáng xīng lù)
Jiangpu Rd. 江浦路 (jiāng pǔ lù)
Anshan Xincun 鞍山新村 (ān shān xīn cūn)
Siping Rd. 四平路 (sì píng lù)
Quyang Rd. 曲阳路 (qǔ yáng lù)
Hongkou Football Stadium 虹口足球场 (hóng kǒu zú qiú chǎng)
North Xizang Rd. 西藏北路 (xī zàng běi lù)
Zhongxing Rd. 中兴路 (zhōng xīng lù)
Qufu Rd. 曲阜路 (qū fù lù)
People's Square
人民广场 (rén mín guǎng chǎng)
Dashijie 大世界 (dà shì jiè)
Laoximen 老西门 (lǎo xī mén)
Lujiabang Rd. 陆家浜路 (lù jiā bāng lù)
South Xizang Rd. 西藏南路 (xī zàng nán lù)
Yaohua Rd. 耀华路 (yào huá lù)
Chengshan Rd. 成山路 (chéng shān lù)
Yangsi 杨思 (yáng sī)
Oriental Sports Center 东方体育中心 (dōng fāng tǐ yù zhōng xīn)
Lingzhao Xincun 凌兆新村 (líng zhào xīn cūn)
Luheng Rd. 芦恒路 (lú héng lù)
Pujiang Town 浦江镇 (pǔ jiāng zhèn)
Jiangyue Rd. 江月路 (jiāng yuè lù)
Lianhang Rd. 联航路 (lián háng lù)
Shendu Highway 沈杜公路 (shěn dù gōng lù)


Line 9 九号线 (jiǔ hào xiàn)

Middle Yanggao Road 杨高中路 (yáng gāo zhōng lù)
Century Avenue  世纪大道 (shì jì dà dào)
Shangcheng Rd.  商城路 (shāng chéng lù)
Xiaonanmen  小南门 (xiǎo nán mén)
Lujiabang Rd.  陆家浜路 (lù jiā bāng lù)
Madang Rd.  马当路 (mǎ dāng lù)
Dapuqiao  打浦桥 (dǎ pǔ qiáo)
Jiashan Rd.  嘉善路 (jiā shàn lù)
Zhaojiabang Rd.  肇家浜路 (zhào jiā bāng lù)
Xujiahui  徐家汇 (xú jiā huì)
Yishan Rd. 宜山路 (yí shān lù)
Guilin Rd. 桂林路 (guì lín lù)
Caohejing Hi-Tech Park 漕河泾开发区 (cáo hé jīng kāi fā qū)
Hechuan Rd. 合川路 (hé chuān lù)
Xingzhong Rd. 星中路 (xīng zhōng lù)
Qibao 七宝 (qī bǎo)
Zhongchun Rd. 中春路 (zhōng chūn lù)
Jiuting 九亭 (jiǔ tíng)
Sijing 泗泾 (sì jīng)
Sheshan 佘山 (shé shān)
Dongjing 洞泾 (dòng jīng)
Songjiang University Town 松江大学城 (sōng jiāng dà xué chéng)
Songjiang South Railway Station 松江南站 (sōng jiāng nán zhàn)


Line 10 十号线 (shí hào xiàn)

New Jiangwan City 新江湾城 (xīn jiāng wān chéng)
East Yingao Rd. 殷高东路 (yīn gāo dōng lù)
Sanmen Rd. 三门路 (sān mén lù)
Jiangwan Stadium 江湾体育场 (jiāng wān tǐ yù chǎng)
Wujiaochang 五角场 (wǔ jiǎo chǎng)
Guoquan Rd 国权路 (guó quán lù)
Tongji University 同济大学 (tóng jì dà xué)
Siping Rd. 四平路 (sì píng lù)
Youdian Xincun 邮电新村 (yóu diàn xīn cūn)
Hailun Rd. 海伦路 (hǎi lún lù)
North Sichuan Rd. 四川北路 (sì chuān běi lù)
Tiantong Rd. 天潼路 (tiān tóng lù)
East Nanjing Rd. 南京东路 (nán jīng dōng lù)
Yu Garden 豫园 (yù yuán)
Laoximen 老西门 (lǎo xī mén)
Xintiandi 新天地 (xīn tiān dì)
South Shaanxi Rd. 陕西南路 (shǎn xī nán lù)
Shanghai Library 上海图书馆 (shàng hǎi tú shū guǎn)
Jiaotong University 交通大学 (jiāo tōng dà xué)
Hongqiao Rd. 虹桥路 (hóng qiáo lù)
Songyuan Rd. 宋园路 (sòng yuán lù)
Yili Rd. 伊犁路 (yī lí lù)
Shuicheng Rd. 水城路 (shuǐ chéng lù)
Longxi Rd. 龙溪路 (lóng xī lù)
Shanghai Zoo 上海动物园 (shàng hǎi dòng wù yuán)
Hongqiao Airport Terminal 1 虹桥1号航站楼 (hóng qiáo T1 háng zhàn lóu)
Hongqiao Airport Terminal 2 虹桥2号航站楼 (hóng qiáo T2 háng zhàn lóu)
Hongqiao Railway Station 虹桥火车站 (hóng qiáo huǒ chē zhàn)
Longbai Xincun 龙柏新村 (lóng bǎi xīn cūn)
Ziteng Rd. 紫藤路 (zǐ téng lù)
Hangzhong Rd. 航中路 (háng zhōng lù)


Line 11 十一号线 (shí yī hào xiàn)

Disneyland Park 迪士尼 (dí shì ní)
Kangxin Highway 康新公路 (kāng xīn gōng lù)
Xiuyan Rd. 秀沿路 (xiù yán lù)
Luoshan Rd. 罗山路 (luó shān lù)
Yuqiao 御桥 (yù qiáo)
Pusan Rd. 浦三路 (pǔ sān lù)
East Sanlin 三林东 (sān lín dōng)
Sanlin 三林 (sān lín)
Oriental Sports Center 东方体育中心 ((dōng fāng tǐ yù zhōng xīn)
Longyao Rd. 龙耀路 (lóng yào lù)
Yunjin Rd. 云锦路 (yún jǐn lù)
Longhu 龙华 (lóng huá)
Swimming Center 上海游泳馆 (yóu yǒng guǎn)
Xujiahui 徐家汇 (xú jiā huì)
Jiaotong University 交通大学 (jiāo tōng dà xué)
Jiangsu Rd. 江苏路 (jiāng sū lù)
Longde Rd. 隆德路 (lóng dé lù)
Caoyang Rd. 曹阳路 (cáo yáng lù)
Fengqiao Rd. 枫桥路 (fēng qiáo lù)
Zhenru 真如 (zhēn rú)
West Railway Station 上海西站 (shàng hǎi xī zhàn)
Liziyuan 李子园 (lǐ zi yuán)
Qilianshan Rd. 祁连山路 (qí lián shān lù)
Wuwei Rd. 武威路 (wǔ wēi lù)
Taopu Xincun 桃浦新村 (táo pǔ xīn cūn)
Nanxiang 南翔 (nán xiáng)
Chenxiang Highway 陈翔公路 (chén xiáng gōng lù)
Malu 马陆 (mǎ lù)
Jiading Xincheng 嘉定新城 (jiā dìng xīn chéng)
Baiyin Rd. 白银路 (bái yín lù)
West Jiading 嘉定西站 (jiā dìng xī zhàn)
North Jiading 嘉定北站 (jiā dìng běi zhàn)
Cirsuit 上海赛车场 (shàng hǎi sài chē chǎng)
East Changji Road 昌吉东路 (chāng jí dōng lù)
International Automobile City 上海汽车城 (shàng hǎi qì chē chéng)
Anting 安亭 (ān tíng)
Zhaofeng Rd. 兆丰路 (zhào fēng lù)
Guangming Rd. 光明路 (guāng míng lù)
Huaqiao 花桥 (huā qiáo) 


Line 12 十二号线 (shí èr hào xiàn)

Jinhai Rd. 金海路 (jīn hǎi lù)
Shenjiang Rd. 申江路 (shēn jiāng lù)
Jinjing Rd. 金京路 (jīn jīng lù)
Yanggao North Rd. 杨高北路 (yáng gāo běi lù)
Jufeng Rd. 巨峰路 (jù fēng lù)
Donglu Rd. 东陆路 (dōng lù lù)
Fuxing Island 复兴岛 (fù xīng dào)
Aiguo Rd. 爱国路 (ài guó lù)
Longchang Rd. 隆昌路 (lóng chāng lù)
Ningguo Rd. 宁国路 (níng guó lù)
Jiangpu Park 江浦公园 (jiāng pǔ gōng yuán)
Dalian Rd. 大连路 (dà lián lù)
Tilanqiao 提篮桥 (tí lán qiáo)
International Cruise Terminal 国际港客运中心 (guó jì gǎng kè yùn zhōng xīn)
Tiantong Rd. 天潼路 (tiān tóng lù)
Qufu Rd. 曲阜路 (qū fǔ lù)
Hanzhong Rd. 汉中路 (hàn zhōng lù)
Nanjing Rd. (W) 南京西路 (nán jīng xī lù)
Shaanxi Rd. (S) 陕西南路 (shǎan xī nán lù)
Jiashan Rd. 嘉善路 (jiā shàn lù)
Damuqiao Rd. 大木桥路 (dà mù qiáo lù)
Longhua Rd. (M) 龙华中路 (lòng huá zhōng lù)
Longhua 龙华 (lòng huá)
Longcao Rd. 龙漕路 (lòng cáo lù)
Caobao Rd. 漕宝路 (cáo bǎo lù)
Guilin Park 桂林公园 (guì lín gōng yuán)
Hongcao Rd. 虹漕路 (hòng cáo lù)
Hongmei Rd. 虹梅路 (hòng méi lù)
Donglan Rd. 东兰路 (dōnglán lù)
Gudai Rd. 顾戴路 (gù dài lù)
Hongxin Rd. 虹莘路 (hòng xīn lù)
Qixin Rd. 七莘路 (qī xīn lù)


Line 13 十三号线 (shí sān hào xiàn)

Jinyun Rd. 金运路 (jīn yùn lù)
West Jinshajiang Rd. 金沙江西路 (jīn shā jiāng xī lù)
Fengzhuang 丰庄 (fēng zhuāng)
South Qilianshan Rd. 祁连山南路 (qí lián shān nán lù)
Zhenbei Rd. 真北路 (zhēn běi lù)
Daduhe Rd. 大渡河路 (dà dù hé lù)
Jinshajiang Rd. 金沙江路 (jīn shā jiāng lù)
Longde Rd. 隆德路 (lóng dé lù)
Wuning Rd. 武宁路 (wǔ níng lù)
Changshou Rd. 长寿路 (cháng shòu lù)
Jiangning Rd. 江宁路 (Jiāng Níng lù)
Hanzhong Rd. 汉中路 (hàn zhōng lù)
Natural History Museum 自然博物馆 (zì rá bó wù guǎn)
Nanjing Rd. (W) 南京西路 (nán jīng xī lù)
Huaihai Rd. (M) 淮海中路 (huái hǎi zhōng lù)
Xintiandi 新天地 (Xīntiāndì)
Madang Rd. 马当路 (Mǎdāng lù)
World Expo Museum 世博会博物馆 (shì bó huì bó wù guǎn)
Shibo Avenue 世博大道 (Shìbó dà dào)
Changqing Rd. 长清路 (cháng qīng lù)
Chengshan Rd. 成山路 (chéng shān lù)
Dongming Rd. 东明路 (dōng míng lù)
Huapeng Rd. 华鹏路 (huá péng lù)
Xia’nan Rd. 下南路 (xià nán lù)
Beicai 北蔡 (běi cài)
Chenchun Rd. 陈春路 (chén chūn lù)
Lianxi Rd. 莲溪路 (lián xī lù)
Middle Huaxia Rd. 华夏中路 (huá xià zhōng lù)
Zhongke Rd. 中科路 (zhōng kē lù)
Xuelin Rd. 学林路 (xué lín lù)
Zhangjiang Rd. 张江路 (zhāng jiāng lù)


Line 14 十四号线 (shí sì hào xiàn)

封浜Fengbang  (fēng bang)
乐秀路 Lexiu Road (Lè xiù lù)
临洮路Lintao Road (Líntáo lù)
嘉怡路Jiayi Road (Jiā yí lù)
定边路Dingbian Road (Dìng biān lù)
真新新村Zhenxin Xincu (Zhēn xīn xīncūn)
真光路Zhenguang Road (Zhēn guānglù)
铜川路Tongchuan Road (Tóngchuān lù)
真如Zhenru (Zhēnrú)
中宁路Zhongning Road (Zhōng níng lù)
曹杨路Caoyang Road (Cáoyáng lù)
武宁路 Wuning Road (Wǔ níng lù)
武定路Wuding Road (Wǔ dìng lù)
静安寺Jing'an Temple (Jìng'ān sì)
一大会址·黄陂南路Site of the First CPC National Congress · South Huangpi Road (Yī dàhuì zhǐ·huángbēi nánlù)
大世界Dashijie (Dàshìjiè)
豫园Yuyuan (Garden Yùyuán)
陆家嘴Lujiazui (Lùjiāzuǐ)
浦东南路South Pudong Road (Pǔdōng nánlù)
浦东大道Pudong Avenue (Pǔdōng dàdào)
源深路Yuanshen Road (Yuánshēn lù)
昌邑路Changyi Road (Chāng yì lù)
歇浦路Xiepu Road (Xiē pǔ lù)
云山路Yunshan Road (Yún shānlù)
蓝天路Lantian Road (Lántiān lù)
黄杨路Huangyang Road (Huángyáng lù)
云顺路Yunshun Road (Yún shùnlù)
浦东足球场Pudong Football Stadium (Pǔdōng zúqiú chǎng)
金粤路Jinyue Road (Jīn yuè lù)
桂桥路Guiqiao Road (Guì qiáo lù)


Line 15 十五号线 (shí wǔ hào xiàn)

紫竹高新区Zizhu Hi-tech Park (Zǐzhú gāoxīn qū)
永德路Yongde Road (Yǒng dé lù)
元江路Yuanjiang Road (Yuánjiāng lù)
双柏路Shuangbai Road (Shuāng bǎi lù)
曙建路Shujian Road (Shǔ jiàn lù)
景西路Jingxi Road (Jǐng xī lù)
虹梅南路South Hongmei Road (Hóng méi nánlù)
华泾西West Huajing (Huá jīng xī)
朱梅路Zhumei Road (Zhūméilù)
罗秀路Luoxiu Road (Luōxiùlù)
华东理工大学East China University of Science and Technology (Huádōng lǐgōng dàxué)
上海南站Shanghai South Railway Staion (Shànghǎi nán zhàn)
桂林公园Guilin Park (Guìlín gōngyuán)
桂林路Guilin Road (Guìlín lù)
吴中路Wuzhong Road (Wú zhōnglù)
姚虹路Yaohong Road (Yáohónglù)
红宝石路Hongbaoshi Road (Hóngbǎoshí lù)
娄山关路Loushanguan Road (Lóu shān guān lù)
长风公园Changfeng Park (Cháng fēng gōngyuán)
大渡河路Daduhe Road (Dà dùhé lù)
梅岭北路North Meiling Road (Méi lǐng běi lù)
铜川路Tongchuan Road (Tóngchuān lù)
上海西站West Railway Station (Shànghǎi xī zhàn)
武威东路East Wuwei Road (Wǔwēi dōng lù)
古浪路Gulang Road (Gǔ làng lù)
祁安路Qi’an Road (Qí ān lù)
南大路Nanda Road (Nándàlù)
丰翔路Fengxiang Road (Fēng xiáng lù)
锦秋路Jinqiu Road (Jǐn qiū lù)
顾村公园Gucun Park (Gù cūn gōngyuán)


Line 16 十六号线 (shí liù hào xiàn)

Longyang Rd. 龙阳路 (lóng yáng lù)
Huaxia Middle Rd. 华夏中路 (huá xià zhōng lù)
Luoshan Rd. 罗山路 (luó shān lù)
East Zhoupu 周浦东 (zhōu pǔ dōng)
Heshahangcheng 鹤沙航城 (hè shā háng chéng)
East Hangtou 航头东 (háng tóu dōng)
Xinchang 新场 (xīn chǎng)
Wild Animal Park 野生动物园 (yě shēng dòng wù yuán)
Huinan 惠南 (huì nán)
East Huinan 惠南东 (huì nán dōng)
Shuyuan 书院 (shū yuàn)
Lingang Avenue 临港大道 (lín gǎng dà dào)
Dishui Lake 滴水湖 (dī shuǐ hú)


Line 17 十七号线 (shí qī hào xiàn)

Hongqiao Railway Station 虹桥火车站 (hóng qiáo huǒ chē zhàn)
Zhuguang Rd. 诸光路 (zhū guāng lù)
Panlong Rd. 蟠龙路 (pán lóng lù)
Xuying Rd. 徐盈路 (xú yíng lù)
Xujingbeicheng 徐泾北城 (xú jìng běi chéng)
Middle Jiasong Rd. 嘉松中路 (jiā sōng zhōng lù)
Zhaoxiang 赵巷 (zhào xiàng)
Huijin Rd. 汇金路 (huì jīn lù)
Qingpu New City 青浦新城 (qīng pǔ xīn chéng)
Caoying Rd. 漕盈路 (cáo yíng lù)
Dianshanhu Avenue 淀山湖大道 (diàn shān hú dà dào)
Zhujiajiao 朱家角 (zhū jiā jiǎo)
Oriental Land 东方绿舟 (dōng fāng lǜ zhōu)


Line 18 十八号线 (shí bā hào xiàn)

航头Hangtou (Háng tóu)
下沙Xiasha (Xiàshā)
鹤涛路Hetao Road (Hè tāo lù)
沈梅路Shenmei Road (Shěnméilù)
繁荣路Fanrong Road (Fánróng lù)
周浦Zhoupu (Zhōupǔ)
康桥Kangqiao (Kāngqiáo)
御桥Yuqiao (Yù qiáo)
莲溪路Lianxi Road (Lián xī lù)
北中路Beizhong Road (Běi zhōnglù)
芳芯路Fangxin Road (Fāng xīn lù)
龙阳路Longyang Road (Lóng yáng lù)
迎春路Yingchun Road (Yíngchūn lù)
杨高中路Middle Yanggao Road (Yáng gāozhōng lù)
民生路Minsheng Road (Mínshēng lù)
昌邑路Changyi Road (Chāng yì lù)
丹阳路Danyang Road (Dānyáng lù)
平凉路Pingliang Road (Píngliáng lù)
江浦公园Jiangpu Park (Jiāngpǔ gōngyuán)
江浦路Jiangpu Road (Jiāngpǔ lù)
抚顺路Fushun Road (Fǔshùn lù)
国权路Guoquan Road (Guó quán lù)
复旦大学Fudan University (Fùdàn dàxué)
上海财经大学Shanghai University of Finance and Economics (Shànghǎi cáijīng dàxué)
殷高路Yin'gao Road (Yīngāolù)
长江南路South Changjiang Road (Chángjiāng nánlù)


Pujiang Line 浦江线 (pǔ jiāng xiàn)

Shendu Highway 沈杜公路 (shěn dù gōng lù)
Sanlu Highway 三鲁公路 (sān lǔ gōng lù)
Minrui Rd. 闵瑞路 (mǐn ruì lù)
Puhang Rd. 浦航路 (pǔ háng lù)
Dongcheng 1st Rd. 东城一路 (dōng chéng yī lù)
Huizhen Rd. 汇臻路 (huì zhēn lù)

- Last updated on Apr. 25, 2023 by Gabby Li -
Questions & Answers on Names of Shanghai Metro Stations
Asked by Josephine Lee from USA | Sep. 16, 2019 20:29Reply
How to go from Pudong airport to Grand Trustel Purple Mountainotel, Dongfang Road by Metro ?
Answers (1)
Answered by Kimi from UNITED KINGDOM | Sep. 19, 2019 20:22
00Reply


Take metro line 2 to Guanglan Road station (Guanglan direction), then transfer to metro line 2 (Xujingdong direction) to Century Avenue station (Exit 12), and walk west of 600m to your hotel. It takes around 1 hour with CNY6.
Asked by john dermody from USA | May. 11, 2018 16:12Reply
I have a 7 hour layover in Pudong and considering taking the maglev to Nanjing street.
I know it will take time to get through customs (out, then back in) but I'm trying to get an idea of how long it takes to 1) get a ticket, 2) ride train to Nanjing. With that info I will know how much time I could spend there or if it would not even be worth going.
Answers (1)
Answered by Adalia from GERMANY | May. 17, 2018 22:35
00Reply


Take the maglev from the airport to Longyang at first, with duration of about 8 minutes.
Then get out of the Longyang Road Maglev Station and take the Metro Line 2. Then get off at Nanjing Road East and you will reach your destination. The duration is about half an hour.
The whole trip will take about 40 minutes. But you’d better consider the time by metro you will spend buying tickets, getting in and out, as well as the security check. In addition, it will take time to get through customs (out, then back in) before boarding the plane.
In my opinion, I think you can stay in Nanjing Street for 3 hours at most.
Asked by LINDA GOH from SINGAPORE | Oct. 09, 2017 06:35Reply
From North Zhongshan Road, Hongkou District to Pudong International Airport T2
Hi, am flying to Singapore on 18 Oct at 15.25pm. May I know how to take Maglev fastest train from North Zhongsan Road, Hongkou Distric to Pudong International Airport T2? How much is the fare & how long is the journey?
Answers (1)
Answered by Donna from USA | Oct. 09, 2017 21:23
10Reply


You need to take metro line 1 and transfer to line 2 at People’s Square first, and then get off at Longyang Rd. You will see SMT Station. Then you can take it to Pudong Airport. It takes about 40 minutes and CNY54 in total.
Asked by LINDA GOH from SINGAPORE | Oct. 08, 2017 20:59Reply
Metro Train from Pudong Airport to Hongkou District
Hi, I will be arriving Pudong International airport on 14 Oct 17, may I know how to take Metro train to North Zhongshan Road, Hongkou District?
Answers (1)
Answered by Liana from ITALY | Oct. 08, 2017 21:35
20Reply


You may take subway line 2 at PVG to People's Square, then change to line 1 and get off at North Zhongshan Road Station.
Ask a Question
Question Summary (100 characters)
Details (optional) (2,000 characters)
NameCountryEmail