Xiamen Train

Xiamen Train Schedule

Xiamen currently has two railway stations for passenger use: Xiamen Railway Station and North Railway Station.

 The Xiamen Railway Station is located on beautiful Xiamen Island. It mainly operates ordinary trains, including those to/from Beijing, Shanghai, Xian, Guangzhou, Chongqing, Wuhan, and Zhengzhou.

 The North Railway Station is a high-speed railway station, mainly operating high speed trains, including those to/from Beijing, Shanghai, Fuzhou, Quanzhou, Hangzhou, Shenzhen, Nanchang, and Nanjing.

(Last Update on March 31st, 2017)
From To Train No. Dep. Time Arr. Time Travel Time Distance (km) Ticket Booking
Xiamen Beijing West K572, Z308 08:24, 17:25 12:55, 12:04 18h39m/28h31m 2,287
Chongqing North K336 18:40 05:33 34h53m 2,231
Fuding D6332, D6334 08:54, 12:04 12:24, 15:30 3h26m/3h30m 457
Guangzhou East K298 18:02 06:11 12h09m 770
Kunming K230 17:02 09:58 40h56m 2,436
Longyan D6472, D6582, D6474, D6584, D6476 09:53-20:46 11:12-22:07 1h13m-1h29m 169
K904, K572...
7 departures
06:55-19:26 9:06-21:23 1h57m-3h21m 169
Nanchang K904, Z126, K572... 6 departures 06:55-17:25 11:08-23:38 5h38m-18h59m 838
D6522, D6562, D6532 08:35-17:50 13:35-23:23 5h00m-6h07m
Nanchang West Z104 09:15 14:53 5h38m 719
D6528 15:47 20:36 4h49m
Shanghai South K1210 10:17 09:06 22h49m 1,367
Taiyuan K904 06:55 18:57 36h02m 2,485
Xian Z126, K244 07:02, 16:09 04:05, 05:17 21h03m/37h08m 2,240
Xiamen North Fuzhou G322, G242, G1652...
31 departures
07:19-21:14 09:10-23:10 1h32m-2h16m 245
Fuzhou South D3142, D3216, D6382...
37 departures
08:07-20:42 09:44-22:08 1h24m-1h45m 226
Hangzhou East G1652, D3142, D3218...
28 departures
07:53-19:09 00:31-22:37 5h20m-7h12m 950
D908, D942, D936 (Available from Friday to Monday) 23:19-23:34 05:43-05:58 6h24m
Nanchang West D2232, D2608...
12 departures
07:15-18:47 11:54-23:49 4h18m-5h28m 688
Nanjing South D3296, G1662, G1678 09:50-15:40 18:47-22:37 6h57m-8h57m 1,206
Ningbo
 
D936, D942 (Available from Friday to Monday) 23:29/23:34 04:07/04:12 4h38m 790
D3142, D3216, D3218...
25 departures
08:07-17:44 13:41-23:00 5h16m-5h56m 790
Shanghai Hongqiao D908, D936, D942
(Available from Friday to Monday)
23:19-23:34 06:45-07:00 7h26m 1,109
G1652, D3142, D3136...
20 departures
07:53-19:09 01:19-23:18 6h09m-8h24m 1,109
Wenzhou South D3142, D3216, D3218...
26 departures
08:07-17:44 11:48-21:18 3h29m-4h05m 520
Wuhan D2232, D3274, D3278 07:14-14:44 14:48-22:33 7h34m-7h49m 1,068
Kunming South G1684 10:04 22:20 12h16m 2,337
 

 Major rail line from Xiamen to: