Guangzhou Metro Line 11

 Tianxincun ↔ Tianxincun

  (Identification Color: Purple )

Guangzhou Metro Line 11 under construction is the first loop line of Guangzhou metro system, with the total length of 43.2km (26.8mi). It is planned with 32 stations and 21 are transfer stations to other metro lines. After Guangzhou subway line 11 is put into operation at the end of 2022, people can conveniently get to transportation hubs such as Guangzhou Railway Station and East Railway Station, as well as populous areas such as Fangcun, Shachong, Pazhou, Yuancun and South China Normal University.

See metro maps for reference
 

Stations of Guangzhou Metro Line 11

Tianxincun – Yuntai Garden – Dajinzhong – Guangyuan Xincun – Ziyuangang – Guangzhou Railway Station – Liuhua Road – Caihongqiao – Zhongshanba – Ruyifang – Shiweitang – Fangcun – Fangcun Avenue East – Shachong – Hedong East – Nanshi Road – Yangang – Jiangtai Road – Wufeng – Yijing Road – Shangchong Park – Datang – Shiliugang – Chishajiao – Pazhou – Yuancun – Tianhe Park – Huajing Road – South China Normal University – Tianhe East – Guangzhou East Railway Station - Shahe
 

Future Transfer Stations along Guangzhou Metro Line 11

 Guangzhou Railway Station: Transfer to Line 2, Line 5, Line 14
 Caihongqiao: Transfer to Line 8, Line 13
 Zhongshanba: Transfer to Line 5
 Ruyifang: Transfer to Line 6
 Fangcun: Transfer to Line 1
 Shachong: Transfer to Guangfo Line
 Yangang: Transfer to Guangfo Line
 Jiangtai Road: Transfer to Line 2
 Datang: Transfer to Line 3
 Pazhou: Transfer to Line 8
 Yuancun: Transfer to Line 5, Line 21
 Tianhe Park: Transfer to Line 21, Line 13
 South China Normal University: Transfer to Line 3
 Guangzhou East Railway Station: Transfer to Line 1, Line 3
 

Surroundings and Bus Routes along Guangzhou Subway Line 11

 Tianxincun
Surroundings: Guangyuan Rd. East, Haiken Building, Fuyi Building, Tianxin Community, Shahe Campus of Xinghai Conservatory of Music, Guangzhou Modern Hospital
Bus Routes: 109, 110, 112, 127, 199, 223, 285, 297, 72, 833, 862B, Peak Express-79, Business Special Line 1, 175, 179, 241, 257, 298, 32, 46, 540, 60, B16

 Yuntai Garden
Surroundings: Guangyuan Rd. East, Luhu Lake of White Cloud Mountain Scenic Area, Guangyuan Zhiyou Auto Parts Market, Jingui Community, Cancer Center of Guangzhou Medical University
Bus Routes: 245, 63, 244, 24, 285, B16, 127, 175, 179, 199, 210, 223, 241, 257, 298, 32, 46, 540, 60, 841, B18, B18 Express, Night-35, Tourism Line 1, Holiday Special Line 14, University Town Special Line 1, Peak Express 13, Peak Express 21, Peak Express 29

 Dajinzhong
Surroundings: Fuyue Street, Jingtai Middle School, Statistics Bureau of Baiyun District, Guangdong 2nd Traditional Chinese Medical Hospital, Chenghai Long-distance Bus Station, Guangzhou City Polytechnic
Bus Routes: 190, 93, 127, 175, 223, 244 (Holiday Special Line), 245, 265, 36, 38, 841, B18, Peak Express 79, 795, 546, Night-32, 181, 273

 Guangyuan Xincun
Surroundings: Guangyuan Rd. Mid, South China National Center of Metrology, Sanyuanli Campus of Guangzhou University of Chinese Medicine, Government of Baiyun District, Guangyuan Bus Station
Bus Routes: 189, 481 (Loop Line), 93, University Town Special Line 1, 179, 181, 199, 210, 241, 24, 257, 265, 273, 278, 298, 32, 38, 46, 479, 540, 60, 63, 810, 921, 186, 284, 921, Night-40, Night-82, Night-35 

 Ziyuangang
Surroundings: Sanyuanli Ave., Airport Rd., Sanyuanli Middle School, The First Hospital, Sanyuanli Anti-British Memorial Park, Yisen Leather Building, Jinguiyuan Community, Guihuagang Campus of Guangzhou University
Bus Routes: 470, 101, 124, 181, 182, 186, 210, 105, 108, 111 (Loop Line), 113, 185, 21, 244A, 244, 24, 251, 254, Airport Express 1

 Guangzhou Railway Station
Surroundings: Inner Ring Rd., Provincial Long-distance Bus Station, Tianma Building, Baima Commercial Building, World Trade Clothing City Store, Liuhua Hotel, Friendship Theatre, Magnolia Park
Bus Routes: 271A, 201, 210, 211, 254, 257, 529, 52, 543, 550, 803, 807A, 807, 840, 862B, 301A, Business Special Line 1&2&3, 181, 251, 38, 42, 5, 7, 823, Night-55, Night-7, Night-8, Peak Express 7, 111 (Loop Line), 30, 34, Night-14, Night-15, Night-25, Night-41, Night-55, Night-77, Guang-275A, Guang-275, 231, 238, 251, 290, 29, 552, Guang-260, Guangfo-002, Guang Zeng Line 5

 Liuhua Road
Surroundings: General Hospital of Southern Theatre Command, Liuhua Exhibition Center, Liuhua Lake Park, Dabao Square, China Hotel, Dongfang Hotel, Museum of the Western Han Dynasty Mausoleum of the Nanyue King, Broadcast Center Building
Bus Routes: Airport Express 5, 251, 29, 38, 518, Night-7, Guang-260, 181, 186, 42, 543, 7, Night-55, Night-79, Night-8, Peak Express 7, Guang-275A, Guang-275

 Caihongqiao
Surroundings: Dongfeng Rd. West, Southwest Gate of Liuhua Lake Park, Jinjiang Inn, Jinwei Building, Xihua Rd. Primary School, Xindaxin Department Store, Guangzhou SME Innovation Technology Park
Bus Routes: 114, 12, 133, 134, 15, 196, 215, 229, 238, 253, 256, 261, 268, 276, 283, 288A, 288, 29, 518, 521, 527, 52, 530, 555, 55, 705, 88, 9, 181, 4, 552, Night-11, Night-30, Night-59, Night-6, Night-95, Guang-260, Guang-275A, Guang-275

 Zhongshanba
Surroundings: Zhongshan 8th Rd., Youth Park, Yangcheng Decoration Materials Market, Huanan International Market of Stationery and Sports Goods, Liwan Lake Park, Lihe Commercial Center
Bus Routes: 107, 415, Night-78, Peak Express 37, Peak Express 46, 104, 105, 124, 128, 133, 17, 193, 204, 207, 233, 250, 25, 413, 52, 555, 61, 705, 85, 9, Night-11, Night-27, Night-2, Night-31, 176, 256, 261, 34, 538, 71, 832, 839, 885, Peak Express 3

 Ruyifang
Surroundings: Duobao Rd., Guangwu Start-up Park, Zhuguang Yujing Community, Guangzhou No.1 High School, Guangdong Hydrography, The Third Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University
Bus Routes: 105, 176, 208, 209, 538, 71, 82, 9, Night-33, Night-69, Guang-123, Guang-275A, Guang-275, 15, 25, 270, 3, 55, 74, Night-37, 133, 219, Peak Express 8

 Shiweitang
Surroundings: Fangcun Ave. Mid, Fangcun Tea Market, Guangyi Tea Market, Guangfa Commercial Building, Qixiu Tea Market Commercial Center, Hospital of Traditional Chinese Medicine
Bus Routes: 193, 19, 206, 207, 236, 309A, 309, 312, 411, 414, 52, 55, 57, 75, 783, 838, 91, 990, 965, Night-11, Night-29, Night-44, Guang-277

 Fangcun
Surroundings: Fangcun Ave. Mid, Xinlongsha Community, Zuiguan Park, Kang Youwei Memorial Primary School, Liangui Commercial Center, South Campus of Huadi Middle School, Huayuan Integrated Market, People’s Hospital of Liwan District
Bus Routes: 106, 15, 1, 552, 556, 55, 57, 71, 74, 75, Night-1, Night-26, Night-72, Guang-281, Guang-81, Guang-67, Peak Express Guang-50, Peak Express Guang-78, Peak Express 45, 19, 206, 236, 309A, 309, 312, 414, 52, 782, 783, 812, 838, 965, 966, 990, Night-11, Night-44

 Fangcun Avenue East
Surroundings: Experimental Primary School of Liwan District, 1850 Creative Park, Junfeng Commercial Center, 58 Creative Park, Seafood Market, Guangzhou Electronic Technology College, Hongxin 922 Post-Industrial Park
Bus Routes: 103, 121A, 181, 19, 206, 217, 236, 309A, 309, 312, 52, 64, 780, 782, 812, 965, 966, 990, Night-11, Night-29, Guang-275A, Guang-275, Night-72, 183, 487, 838

 Shachong
Surroundings: Wanhua Rd., Liwan Children’s Park, Shachong Community, Peiying Middle School, Zhenguang Middle School, Hesongli Community, Shachong Integrated Market
Bus Routes: 121A, 206, 312, Peak Express 22, 103, 181, 19, 217, 309A, 309, 52, 64, 812, Night-11, Night-29, Night-72, Guang-275A, Guang-275, Peak Express 46

 Hedong East
Surroundings: Fangcun Ave. South, Hedong Primary School, Hedong Kindergarten, Liwan Experimental School, Guangzhou Iron & Steel Enterprise
Bus Routes: 417, 52, 64, 769, 769 Express, Guang-277, 121, 312, 995, Night-42, Night-79, 787

 Nanshi Road
Surroundings: Liyuan Village, Baiyunshan Guanghua Pharmaceutical Co. Ltd, No. 31 Photography Creative Park, Nanshi 28 Creative Park, Shiba Dog University
Bus Routes: 31, 963, 230, Night-24, Night-7, 29, 469, 544

 Yangang
Surroundings: Dongfanghong Creative Park, West Area of the Second Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, Denggang Community, Poly Garden
Bus Routes: 220, 230, 288A, 288, 29, 303, 309, 31, 469, 521, 530, 544, 583, 59, 75, 79, 87, 963, 9, Night-24, Night-32, Night-3, Night-7, 29

 Jiangtai Road
Surroundings: Jiangyan Rd., Yanhui Plaza, T.I.T Runzheng Market, Nanzhu Square, Yanzigang Stadium, Haizhu Stadium, Magangding Industrial Area, Jiangnan Mansion, Runtai Building
Bus Routes: 253, 812, 967, 469, 992, 244, 244A, Night-22, 13, 180, 530, 544, 546, 551, 86, 967, B9, Night-16, Night-32, 186, 192

 Wufeng
Surroundings: Ruikang Rd., Yijing Rd., Jiahe Textiles Exhibition Center, Chunyang Temple, Zhongda Jiangnan Fabric Market, Zhongda Jiuzhou Light Industry & Fabric Market, Changjiang Light Industry & Fabric Market, Changwang Cloth Market
Bus Routes: 462, 786, 583, 761, 998

 Yijing Road
Surroundings: Heyun Street, Zhujiang International Textile City, Yijing First Primary School, Haizhu District 6th Middle School, People’s Court of Haizhu District, Zhongda Cloth Market
Bus Routes: 488, 767, 786, 462, Business Special Line 6

 Shangchong Park
Surroundings: Guangzhou Ave. South, Xinjiao Rd. West, Shangchong Fruit Tree Park, Wanda Plaza, B&Q Home, Shangchong Village, Government of Haizhu District, Haizhu Weipin Creative Park
Bus Routes: 188, 195, 211, 230, 264, 301A, 303A, 305, 51A, 51, 565, 87, 88, B7, B7 Express, Business Line 5, Night-101, Night-103, Night-28, Night-30, Night-33

 Datang
Surroundings: Xinjiao Rd. Mid, Guangjun Business Center, Haizhu Lake North Square, Julong Industrial Area, Longteng 18 E-Commerce Industrial Park
Bus Routes: 264, 583, 761, 779, 998, Night-20, Night-33, Night-6, Peak Express 68, Business Special Line 5

 Shiliugang
Surroundings: Xinjiao Rd. Mid, Haizhu Wetland Park, Lingnan Creative Park, Taichong Vegetable Wholesale Market, Donghong Department Store, Longsan Industrial Area
Bus Routes: Night-33, 14, 250, 252, 264, 270, 45, 761, 762, 801, 998, Night-56, Night-6, Night-8, Peak Express 74

 Chishajiao
Surroundings: Xinjiao Rd. East, Chen’s Ancestral Hall, Huang’s Ancestral Hall, Chisha Nanxing Integrated Market, Ronggui Rd. Industrial Area, Xinjiao Middle School, Oasis Grand Hotel, Haizhu Campus of Guangdong University of Finance & Economics
Bus Routes: 264A, 264, 250, 761, 762, 764, 801, 998, Night-33, 206

 Pazhou
Surroundings: Xingang Rd. East, Exhibition Hall of Canton Fair, Guangzhou International Sourcing Center, Pazhou Pagoda, Zhongzhou Trading Center, Dawei Park, Langham Place Hotel, Westin Hotel, Shangri-La Hotel
Bus Routes: 137, 137 (Short Line), 229, 239, 262, 304, 461, 564, 582, 762, 763, 988, B7, Night-101, Night-20, Night-66, Night-70, University Town Special Line 3

 Yuancun
Surroundings: The 6th Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen University, Tianhe City Square, Dushi Lanting Community, Dalijia Supermarket, Shihao Creative Industries League
Bus Routes: 284, 293, 299, 40, 44, 771, Peak Express 38

 Tianhe Park
Surroundings: Huangpu Ave. Mid, Tianfu Rd., Government of Tianhe District, Tianhe Park, Tianhe Hospital of Traditional Chinese Medicine, Keyun Area of Tianhe Software Park, Heng’an Building
Bus Routes: 194, 239, 293, 771, B11, B8, Night-36, 401

 Huajing Road
Surroundings: Zhongshan Interchange, Huajing Area of National Software Industry Base, South Communication Building, Guangdong Telecom Technology Building, Huagang Business Building, Huagang Garden Community
Bus Routes: B3C, Night-17, Night-19, Night-25, Night-34, Night-38, Night-41, Night-43, Night-46, Night-47, Night-48, Night-51, Night-68, Night-9, Airport Express 2, B11, B9, 194, 239, 293, B9

 South China Normal University
Surroundings: Wushan Rd., Shipai Campus of SCNU, Affiliated High School of SCNU, Tianhe Technology and Trade Park, Shangde Building, Xinyuan Building, Tianhui Building, Gaoke Building
Bus Routes: 130, 191, 197, 20, 218, 230, 298, 41, 775, 78A, 78, B13, B10, B11, B14, B17, B4 Express, Night-23, Night-53, Night-89, 32, B23, Peak Express 82

 Tianhe East 
Surroundings: Tianhe Rd. North, ParknShop, Pacific Insurance Building, China Merchants Bank, Jiayi International Hotel, Guangdong Academy of Social Sciences, Guangdong Provincial Archives Bureau, Dijingyuan Community, Fangcaoyuan Community
Bus Routes: 32, 406 (Loop Line), 130, 133, 191, 197, 20, 218, 230, 298, 41, 78A, 78, 813, B11, B17, B23, Night-53, Night-89, Peak Express 37, 6, 560

 Guangzhou East Railway Station
Surroundings: East Long-distance Bus Station, North Area of the 6th Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen University, Yanling Park, Center Plaza, Baoli Zhonghui Building, PoPark, Hengyuan Building, Hilton Hotel, East Square, Jiayi Haoting Hotel
Bus Routes: 27, 298, 32, 39, 508, 560, 60, 776, 778, B18, B6 Express, Night-14, Tourism Line 3, 11, 122, 175, 183, 185, 195, 209, 214, 233, 256, 263, 280, 283, 302A, 302, 41, 43

 Shahe
Surroundings: Guangzhou Ave. North, Shahe Culture Square, Fuxin Square Community, Dashidai Online Wholesale Market, Zhongqiang Yayuan Community, Shahe Street East Community
Bus Routes: Business Special Line 1&5&6, 136, 140, 175, 252, 303A, 30, 502, 504, 508, 51A, 51, 540, 56, 804, 808, 836, 841, 884, B12, Night-70, Peak Express 74, 109, 110, 179, 241, 257, 297, 298, 32, 46, 60, 72, 833, 862B, B16, B18
- Last updated on Mar. 10, 2021 -
Ask a Question
Question Summary (100 characters)
Details (optional) (2,000 characters)
NameCountryEmail