Nanjing Metro Line S7

Nanjing Subway Logo 

Konggang Xincheng Jiangning (Lukou International Airport) - Wuxiangshan

 

(Identification Color: Pink            )

Nanjing metro line S7, also called Nanjing-Lishui Subway Line, Ningli Line for short, is scheduled to operate in April, 2018. It will run between Konggang Xincheng Jiangning and Wuxiangshan in the south-north direction. Connected with Nanjing metro line S1 at Konggang Xincheng Jiangning Station, Nanjing subway line S7 extends about 31 kilometers (19 miles) via 9 stations. This metro line will benefit a lot and people can take it to Lukou International Airport, Lishu Bus Station and Lishui Economic Development Zone with ease.
See Metro Maps for reference.

 

Route

Konggang Xincheng Jiangning (Lukou International Airport) – Zhetang – Konggang Xincheng Lishui – Qunli – Wolonghu – Lishui – Zhongshanhu – Xingzhuang – Wuxiangshan

 

Transfer along Nanjing Subway Line S7

 Konggang Xincheng Jiangning (Lukou International Airport): Transfer with Line S1

 

Surroundings and Bus Routes near Stations of Nanjing Metro Line S7

('' Metro Transfer Stations)

 Konggang Xincheng Jiangning (Lukou International Airport)
Surroundings: Kunpeng Road, Lutong Road, Shicao Road, Zhuanghu Village, Guanzhuang Village, Lukou International Airport, Lukou Airport Bus Station, Nanjing Jincheng College, Tongshan Central Primary School, Nanjing Pullman Hotel, Airport Hotel, Atour Hotel, Starbucks
Bus Routes: 851, 862, 955, Airport Shuttle Bus to Downtown Area

 Zhetang
Surroundings: Xin’an Road, Anshan Road, Zhetang River, Nanjing Institute of Visual Arts
Bus Routes: Lishui Line 12 & 12W

 Konggang Xincheng Lishui
Surroundings: Lishan Road, Huaiyuan Avenue, Huaqiao Village, Donglizhuang Village, Huaqiao Village, Futian New Village, San’gan River, Xumutang Reservoir, Wushan Central Primary School, 

 Qunli
Surroundings: No.030 County Road, Kechuang Avenue, Lianxiang Road, Liyuan Village, Lianmin Village, Dongjiaotang Reservoir, Nanjing City Vocational College Lishui Campus, Qunli Middle School, Qunli Primary School, Huihe Hotel
Bus Route: Lishui Line 13

 Wolonghu
Surroundings: Tuanshan Road, East Zhongxing Road, Xiangshucheng Community, Beichen Xinyuan Community, Lishui Economic Development Zone Primary School, Shuntian Industrial Park, Tuanshan Road Huahubin Park
Bus Routes: Lishui Economic Development Zone Line 1, Lishui Line 3 & 15

 Lishui
Surroundings: Jiaotong Road, East Jiaotong Road, Lishui Bus Station, Hongjin Jiayuan Community, Junyue Huating Community, Jinshan Apartment, Lishui District 3rd High School, Industrial and Commercial Bank, Wanxiang Hotel, Jindong Express Hotel, Wuzhouxing Hotel, China Telecom
Bus Routes: Lishui Line 8, 9, 17, 19, 21, 22, 23, 24 & 25

 Zhongshanhu
Surroundings: Qinhuai Avenue, East Zhongshan Road, Zhongshan River, Shuijian New Village, Jingdian Huayuan Community, Hongli Huayuan Community, Lake View Place Community, Langle Jiayuan Community, Lishui District Zhuxi Park, Nanjing Qinhuaiyuan Park
Bus Routes: Lishui Line 9, 19, 21, 22, 23, 24 & 25

 Xingzhuang
Surroundings: Qinyin Avenue, Gaoping Street, Xingzhuang Road, Shiyan Road, Nanjing Xingzhuang Industrial Park, Yongyang Industrial Park, Lishui Sports Park, Lishui Wanda Plaza, Kangli Square, Kaiyang Huayuan Community, Heyuan Community, Shidai Jingyuan Community, Rongchang Huayuan Community, Jiadeyuan Community, Lishui District Experimental Primary School, Lishui High School, Zhongda Hospital, Huihao Hotel
Bus Routes: Lishui Line 2, 6, 8 & 15

 Wuxiangshan
Surroundings: Daishi Road, Zhiyuan Road, Nanjing Wuxiang Temple Scenic Resort, Laohuzhuang Reservoir, Xingzhuang Reservoir, Lishui Xingzhuang Wetland Park, Shihu Mingyuan Community, Honglan Industrial Park, Donglu Middle School, Donglu Primary School, Honglan Central Primary School
- Last updated on Sep. 14, 2020 -
Ask a Question
Question Summary (100 characters)
Details (optional) (2,000 characters)
NameCountryEmail